Remuneratieverslag

Print

Remuneratie van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders op jaarbasis

Het remuneratiebeleid voor de bestuurders (zowel uitvoerende als niet-uitvoerende) kent als uitgangspunt gekwalificeerde bestuurders met de vereiste achtergrond en ervaring op het gebied van de verschillende elementen van het ondernemingsbeleid aan te trekken en te behouden.

Om dit uitgangspunt te realiseren, wordt een remuneratiebeleid gehanteerd dat de toets met de markt kan doorstaan, hierbij rekening houdend met de omvang en de complexiteit van de onderneming en waar mogelijk, gebruikmakend van referentiegegevens.

De niet-uitvoerende bestuurders en uitvoerende bestuurders in hun hoedanigheid van bestuurder ontvangen een vaste remuneratie ter vergoeding van hun lidmaatschap van de raad van bestuur en zitpenningen in functie van hun aanwezigheid op de raden van bestuur en de comités waarvan zij lid zijn.

De hoogte van de bestuurdersbezoldiging wordt bepaald rekening houdend met hun rol als gewoon bestuurder, hun specifieke rollen, zoals voorzitter van de raad van bestuur, voorzitter of lid van een comité, alsook met de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en tijdsbesteding.

Aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan de gedelegeerd bestuurder wordt een vaste vergoeding toegekend van 100.000 euro. De ondervoorzitter van de raad van bestuur ontvangt een vaste vergoeding van 50.000 euro. Aan de overige leden van de raad van bestuur wordt een vaste vergoeding van 10.000 euro toegekend, aangevuld met een vergoeding per zitting van de raad van bestuur van 2.500 euro. Voor telefonische raden van bestuur wordt geen vergoeding toegekend.

Aan de leden van de comités van de raad van bestuur (het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité) wordt aanvullend een vergoeding per zitting toegekend van 2.500 euro. Aan de voorzitter van het auditcomité wordt per zitting van dit comité een aanvullende vergoeding van 5.000 euro toegekend.

Aan de uitvoerende voorzitter van de raad van bestuur wordt als lid van het executive management committee en bij uitbreiding van het uitvoerend management een afzonderlijke vergoeding toegekend van 187.121,52 euro. Aan de uitvoerende bestuurder Alauda NV wordt ter vergoeding van pr-activiteiten en deelnames als vertegenwoordiger van Roularta Media Group aan raden van bestuur en evenementen een vaste jaarlijkse vergoeding toege-kend van 50.000 euro.

De bestuurders (zowel uitvoerende als niet-uitvoerende) ontvangen geen prestatie gebonden remuneratie zoals bonussen, lange termijn-incentiveprogramma’s, voordelen in natura of pensioenplannen. Evenmin worden aan de niet-uitvoerende bestuurders opties of warrants toegekend. Er zijn ook geen bijdragen voor pensioenen of soortgelijke vergoedingen voor bestuurders.

Het remuneratiebeleid voor de bestuurders zal in de komende twee boekjaren niet gewijzigd worden. Wel wordt vanaf 2019 de functie van ondervoorzitter niet langer voorzien binnen de raad van bestuur. De met deze functie overeenstemmende vergoeding komt te vervallen vanaf de algemene vergadering van 2019.

Overzicht bestuurdersvergoedingen 2018

    Vast Zitpenningen
Rik De Nolf
voorzitter raad van bestuur
Uitvoerend

€ 100.000,00

-
Xavier Bouckaert 
vaste vertegenwoordiger van Comm.VA Koinon - gedelegeerd bestuurder
Uitvoerend

€ 100.000,00

-
Marc Verhamme 
vaste vertegenwoordiger van SPRL Mandatum - ondervoorzitter raad van bestuur - lid auditcomité (tot en met 14/05/2018) - voorzitter benoemings- en remuneratiecomité
Niet-uitvoerend & onafhankelijk € 50.000,00 -
Carel Bikkers 
vaste vertegenwoordiger van BV Carolus Panifex Holding (tot en met 30/09/2018) en daarna in eigen naam – voorzitter auditcomité – lid benoemings- en remuneratiecomité 
Niet-uitvoerend & onafhankelijk

€ 10.000,00

€ 37.500,00

Joris Claeys (tot en met 17/08/2018)
vaste vertegenwoordiger van NV Cennini Holding

Niet-uitvoerend

€ 7.500,00

€ 7.500,00

Lieve Claeys

Niet-uitvoerend

€ 10.000,00

€ 12.500,00

Coralie Claeys
vaste vertegenwoordiger van NV Verana

Niet-uitvoerend

€ 10.000,00

€ 12.500,00

Francis De Nolf 
vaste vertegenwoordiger van NV Alauda

Uitvoerend

€ 10.000,00

€ 12.500,00

Koen Dejonckheere 
vaste vertegenwoordiger van NV Invest at Value - lid auditcomité vanaf 15/05/2018

Niet-uitvoerend & onafhankelijk

€ 10.000,00

€ 12.500,00