Privacy policy

Print

Privacy beleid Roularta Media Group

1. Algemeen

Roularta Media Group, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare, en haar dochterondernemingen, nemen de in dit privacy beleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, abonnees, lezers, kijkers, surfers, en gebruikers belangrijk. Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.

Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, websites en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Roularta Media Group behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Roularta Media Group is onderworpen aan het Belgisch recht.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Roularta Media Group verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, nieuwssites, apps en webshops.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (i) u ons zelf geeft (ii) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (iv) die we via derden hebben ontvangen.

2.1.Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het nemen van een abonnement, de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website of app, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.
 • Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Professionele gegevens (beroep, functie, …) of gegevens mbt studie of opleiding indien deze van belang kunnen zijn gelet op de aard van de publicatie of dienst.
 • Gegevens die betrekking hebben op het abonnement, of aanduiding van de reden voor beëindiging van het abonnement.
 • Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.
 • Antwoorden op vragen om feedback omtrent over onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.
 • Waar relevant: financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Roularta Media Group.

2.2.Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dient u zich te identificeren / aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

 • Als u zich op één van onze websites of apps aanmeldt aan de hand van uw gebruikersaccount van een sociale netwerksite (Facebook, Linkedin, Twitter, …) dan kunnen wij hieruit – voor zover u hiertoe de toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt.
 • Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:  
  • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar u zich bevindt (bij benadering) vaststellen.
  • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik
  • Hoe u gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke artikels, video’s, foto’s, pagina’s u bekijkt, leest of deelt.
  • Hoe u op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord)
  • Of u gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites
  • Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

2.3. Persoonsgegevens verkregen van derde partijen.

 • Wij maken gebruik van aanvullende data afkomstig van externe data partners (zoals Black Tiger Belgium NV) om de gegevens aanwezig  in onze eigen database te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit ervan te verbeteren door middel van opmaak, standaardisering, correctie, aanvulling, bijwerking (met name door het verstrekken van een nieuw adres bijvoorbeeld na een verhuis) en/of interne koppeling (matching) van deze gegevens.  Meer informatie over de gegevensverwerking door Black Tiger Belgium NV, Researchdreef 65, 1070 Anderlecht vindt u op https://avg.blacktigerbelgium.tech.
 • Voorts ontvangen we van de DNCM vzw periodieke overzichten van personen die op de Bel-me-niet-meer-lijst (http://www.bel-me-niet-meer.be) staan (zie hierover meer in punt 10 van dit privacybeleid).

3. Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare.

Roularta Media Group is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen en dochterbedrijven van Roularta Media Group zoals: Roularta Healthcare, Senior Publications, Belgomedia, CTR Media, Storesquare, Studio Aperi Negotium, Belgian Business Television, Regionale Media Maatschappij, De Woonkijker en Regionale TV Media.  Zie de groepsstructuur op: http://www.roularta.be/nl/over-roularta/structuur 

Roularta Media Group zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

Voor gegevens van abonnees, lezers, geregistreerden of ontvangers van newsletters van één van onze publicaties geldt volgend bewaarbeleid: 

 • om fiscale redenen worden gegevens van abonnees tot 7 jaar na afloop van het abonnement bewaard.
 • voor niet-abonnees, kopers van losse producten, lezers, geregistreerden, deelnemers aan wedstrijden, ontvangers van newsletters worden de gegevens verwijderd indien er geen interactie meer geweest is in de laatste 5 jaar.

4. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Uw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen.  In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor we toestemming hebben gekregen.
 • In het kader van de uitvoering van een contract of overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement op één van onze publicaties, een aankoop van producten of de uitvoering van een dienst die u hebt gevraagd.
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen.
 • Wanneer Roularta Media Group daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.  Roularta Media Group beschouwt volgende verwerkingen als noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang :
  • Direct Marketing, met name promotionele communicatie via e-mail, telefoon, post, advertising of andere kanalen 
   • aan bestaande klanten en abonnees met het oog op het aanbieden van
    • Acties, promoties, uitnodigingen voor events, aanbiedingen en voordelen die uitgaan van de titel(s) waarop zij een abonnement hebben
    • Abonnementsaanbiedingen van andere, gelijkaardige titels
   • aan bezoekers van evenementen wanneer zij aanwezig waren op een vorig gelijkaardig evenement
   • aan contacten van de reclameregie
  • Direct Marketing voor prospectiedoeleinden: met name promotionele communicatie via telefoon, post, advertising of andere kanalen aan prospects.  
  • het uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze verzamelen en combineren van persoonsgegevens (zoals beschreven onder punt 2.) met het oog op het beter zicht krijgen op het profiel en de vermoedelijke voorkeuren en interesses van klanten (zoals abonnees) en prospecten (zoals niet betalende bezoekers van websites) en deze gegevens gebruiken voor het personaliseren van aanbiedingen via direct marketing, digitale toepassingen (zoals websites of apps) of targeted advertising. 
  • Controlled Circulation: verspreiding van een publicatie onder een afgebakende doelgroep die het blad gratis krijgt toegezonden.
  • Beheer van Handelsinformatie: de business unit Trends Business Information (TBI) verwerkt business-to-business gegevens over ondernemingen met als doel die via print, online en digital ter beschikking te stellen van andere ondernemingen, zodat zij in staat zijn hun financiële risico’s te beperken, aan fraudepreventie te doen, de vigerende wetgeving in verband met witwaspraktijken na te leven, enz. Gezien het hier over B-to-B informatie gaat, valt het niet onder het toepassingsgebied van de GDPR.  Daarnaast verzamelt TBI gegevens van zakelijke professionals die ook ter beschikking worden gesteld voor marketing- en datamanagementdoeleinden.  Bij het verzamelen van deze gegevens wordt er steeds voldaan aan de meldingsplicht naar betrokkene. Zij worden geïnformeerd over de opname in de databank en tot welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Ze hebben steeds recht op inzage, verbetering en schrapping

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

•Het leveren van producten en diensten:

 • Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van uw abonnement, het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement of seminarie, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen.

•(direct) marketing:

 • U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons en andere bedrijven binnen Roularta Media Group.

•Personalisatie en targeting

 • Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan uw voorkeuren of profiel.
 • Om u gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij uw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij u via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.

•Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden.

•Marktonderzoek en analyse

 • Wij kunnen uw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.

•Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 • Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
  • Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van bepaalde websites, apps of digitale diensten gebruik is gemaakt, of naar bepaalde programma’s of zenders wordt gekeken. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.
 • Nieuwe doeleinden
  • Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

6. Minderjarigen

Roularta Media Group let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Roularta Media Group zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Roularta Media Group moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van Roularta Media Group bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Roularta Media Group door te sturen.

Roularta Media Group moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van Roularta Media Group samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Roularta Media Group nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door Roularta Media Group via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Roularta Media Group.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Roularta Media Groep neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

8. Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Roularta Media Group (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Roularta Media Group zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • Uw persoonsgegevens kunnen, in het kader van ons gerechtvaardigd belang, worden meegedeeld aan onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken om hen te helpen hun klanten diensten op het gebied van datakwaliteit te verlenen. Deze derden gebruiken deze gegevens uitsluitend om hun gegevens of de door hun klanten verstrekte gegevens te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit ervan te verbeteren door middel van opmaak, standaardisering, lichte correctie en/of interne koppeling (matching) van deze gegevens, met als enige doeleinden:Voldoen aan (of hun klanten helpen bij het voldoen aan) artikel 5.1d) AVG, dat vereist dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, en/of hun klanten  bijstaan bij het uitvoeren van identiteitscontroles van personen met het oog op de bestrijding van witwassen van geld, de nationale/openbare veiligheid, misdaadpreventie en opsporing, fraudepreventie, invordering van schulden/activa en hereniging van activa en/of het uitvoeren van vóór indiensttreding screening. Een van de datakwaliteit specialisten met wie wij werken is Black Tiger Belgium NV, gevestigd te 1070 Brussel, Researchdreef 65. Haar speciale AVG webpagina https://avg.blacktigerbelgium.tech informeert u verder over de verwerking die zij doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt, uw AVG-rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

 • Wanneer u uw e-mailadres op onze website invoert (om in te loggen, of om u aan te melden voor een nieuwsbrief, of iets dergelijks) kunnen wij persoonlijke of andere informatie die wij van u verzamelen, zoals uw e-mailadres (in versleutelde, pseudonieme vorm), IP- adres, of informatie over uw browser of besturingssysteem, delen met onze partner LiveRamp, Inc. en haar groepsmaatschappijen. Het privacybeleid en de opt-out van LiveRamp vindt u hier: https://liveramp.fr/privacybeleid-voor-onze-producten-en-diensten/. LiveRamp gebruikt deze informatie om een online- identificatiecode aan te maken waarmee wij u op uw apparaten kunnen herkennen. Deze code bevat geen identificeerbare persoonsgegevens van u en zal door LiveRamp niet worden gebruikt om u opnieuw te identificeren. Wij plaatsen deze code in onze cookie of gebruiken een cookie van LiveRamp en staan toe dat deze gebruikt wordt voor online en cross- channel reclame. De code kan worden gedeeld met onze reclamepartners en andere externe advertentiebedrijven wereldwijd om op interesses gebaseerde inhoud of gerichte reclame mogelijk te maken binnen uw gehele online ervaring (bijv. web, e-mail, slimme apparaten, in apps, enz.). Deze derde partijen kunnen op hun beurt deze code gebruiken om demografische of op interesses gebaseerde informatie die u tijdens uw interacties met hen hebt gedeeld, aan elkaar te koppelen. U hebt het recht om een keuze kenbaar te maken met betrekking tot ons gebruik van LiveRamp- cookies en het door ons delen van deze gegevens met LiveRamp voor de bovengenoemde doeleinden.

 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
 • u ons daar toelating voor geeft.

Indien Roularta Media Group op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

9. Recht op inzage en correctie

U kan via onze websites zelf toegang krijgen tot, en kan wijzigingen aanbrengen in volgende gegevens:

 • in uw abonnee- en abonnementsgegevens via ons klanten service portaal mijn.abonnementen.be,
 • in uw geregistreerde persoonsgegevens: via uw registratie / account op de websites en digitale toepassingen van Roularta Media Group: https://myaccount.roularta.be/

U heeft daarnaast ook steeds recht op inzage, correctie, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van uw gegevens. U kan ons hiervoor contacteren via e-mail: privacy@Roularta.be of per post op: Roularta Media Group (Privacy Office), Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

Roularta Media Group heeft 30 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Roularta Media Group uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

10. Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden

U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw postadres meedeelt:

 • Kunt u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • Kunt u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, contacteer ons op privacy@roularta.be, gelieve hierbij uw exacte naam en uw adres mee te delen.

Als u van geen enkel bedrijf nog brieven of mailings wenst te ontvangen, kan u zich inschrijven op de Robinsonlijst: www.robinsonlist.be. Roularta Media Group houdt hier als lid van de Belgische Direct Marketing vereniging rekening mee bij het benaderen van niet-klanten.

Als u ons uw telefoon- of GSM nummer meedeelt:

 • Kunt u van ons telefonische oproepen of SMS krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
 • Kunt u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wenst u dit niet, contacteer ons op privacy@roularta.be

Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst: www.bel-me-niet-meer.be

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • Kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.

U kan zich uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.

Wil u zich uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Roularta Media Group, contacteer ons op privacy@roularta.be

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als geregistreerde lezer, proefabonnee of abonnee (gratis of betalend) kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of abonnement.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

11. Het cookiebeleid van Roularta Media Group

Bijwerkingsdatum 23 augustus 2022

Roularta Media Group maakt gebruik van online technologieën die ons in staat stellen om de gebruikerservaring voor bezoekers van onze websites en applicaties te verbeteren, zodat wij onze onlinediensten zo interessant mogelijk voor je kunnen maken. Dit stelt ons ook in staat om meer te weten te komen over jouw gebruik van onze websites en applicaties en over jouw voorkeuren en interesses. Hoe wij deze informatie precies mogen gebruiken, kan je zelf bepalen via de cookie-instellingen op onze websites en applicaties. De online technologieën die gegevens verzamelen of opslaan op jouw apparaat, zoals pixels en cookies, worden hierna voor het gemak “cookies” genoemd.

Bij Roularta Media Group vinden wij de bescherming van de privacy van onze klanten, abonnees, lezers, kijkers en surfers belangrijk. Daarom doen wij ons uiterste best om je in dit cookiebeleid (“Cookiebeleid”) in duidelijke en begrijpelijke taal uit te leggen welke cookies wij of onze partners gebruiken, waarom wij of onze partners dat doen en hoe je zelf jouw cookie-instellingen kan beheren om deze cookies onder controle te houden.

Om een breder aanbod van adverteerders te bereiken neemt Roularta Media Group bovendien deel aan het IAB Europe (Interactive Advertising Bureau) Transparency & Consent Framework (“IAB TCF”) waarbij gespecialiseerde advertentiepartners (gepersonaliseerde) advertenties en content uitleveren en meten.  Die advertentiepartners plaatsen hun eigen cookies op Roularta-domeinen en krijgen aldus toegang tot de doelgroepen die Roularta beheert. Wij delen jouw toestemmingen via het IAB TCF zodat zij op de hoogte zijn van jouw voorkeuren. We dragen er evenwel zorg voor dat deze partners geen gegevens ontvangen waarmee ze u direct kunnen herkennen, zoals uw naam of e-mail adres.

Roularta Media Group maakt gebruik van een cookie-instellingstool die door het IAB Europe Transparency & Consent Framework wordt ondersteund Consent choices. Via deze cookie-instellingstool kan je zelf kiezen voor welke doeleinden Roularta Media Group en haar partners cookies op jouw toestel mogen plaatsen. De lijst van verwerkingsverantwoordelijken waarmee wij samenwerken kan je vinden door te klikken op Consent choices.

11.1. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies?

Wij, Roularta Media Group NV (hierna “Roularta”), zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0434.278.896, privacy@Roularta.be.

11.2. Waar gebruikt Roularta cookies?

Roularta gebruikt cookies op al haar websites en applicaties. Dit zijn, onder andere, de volgende websites: www.knack.be, www.levif.be, www.trends.be www.libelle.be, https://www.femmesdaujourdhui.be, www.flair.be, kw.be, … Een overzicht van onze digitale merken vind u hier

11.3. Wat zijn Cookies?

Bij een bezoek op de websites of applicaties van Roularta kunnen cookies en pixels worden gebruikt die informatie opslaan op jouw toestel (PC, laptop, smartphone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op jouw toestel:

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen wanneer je onze websites en applicaties bezoekt en gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes waarmee de website of applicatie jouw browser kan herkennen en bijvoorbeeld jouw taalvoorkeuren voor een website of applicatie kan onthouden.
 • Pixels zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten. Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites en applicaties en bij het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Pixels stellen ons in staat bij te houden vanaf welk toestel bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).

Als we hierna de term “cookies” gebruiken, dan bedoelen we daarmee zowel cookies als pixels.

11.4. Waar komen deze cookies vandaan?

Roularta maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Eerste partij cookies (“First party cookies”) zijn cookies die enkel door het domein van Roularta worden geplaatst. Roularta maakt vooral gebruik van eerste partij cookies om de gebruikservaring op de websites en applicaties van Roularta te verbeteren. Ze regelen bijvoorbeeld het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert. Enkel Roularta heeft toegang tot de informatie die in deze cookies wordt opgeslagen.
 • Derde partij cookies (“Third party cookies”) zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst of beheerd op een ander domein, en dus niet door Roularta zelf. Bij deze cookies heeft de derde partij die de cookie plaatst toegang tot de gegevens die in de betreffende cookie opgenomen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld cookies van adverteerders en sociale media (bijvoorbeeld Google en Facebook). Via de cookie-instellingstool op onze websites en applicaties kan je eenvoudig jouw voorkeuren beheren met betrekking tot deze derde partij cookies. Je kan dus zelf kiezen welke derde partijen cookies op jouw toestel mogen plaatsen.

11.5. Welke cookies gebruiken wij en voor welke doeleinden?

De cookies die op onze websites en applicaties worden geplaatst, kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

 • Essentiële cookies
 • Niet-essentiële cookies
  • Cookies die informatie op een apparaat opslaan en/of openen
  • Gepersonaliseerde content cookies
  • Gepersonaliseerde advertentiecookies
  • Sociale media cookies

Via de cookie-instellingstool op onze websites en applicaties kan je eenvoudig jouw voorkeuren beheren met betrekking tot de niet-essentiële cookies. Voor deze niet-essentiële cookies, kan je zelf kiezen welke cookies en voor welke doeleinden Roularta en haar partners deze cookies op jouw toestel mogen plaatsen. Dit Cookiebeleid geeft je per categorie ook een gedetailleerd overzicht van alle cookies die binnen deze categorieën worden gebruikt.

1) Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn noodzakelijk om onze websites en applicaties goed en gebruiksvriendelijk te laten werken en toegang te geven tot onze onlinediensten. Zonder deze cookies kunnen onze websites en applicaties niet naar behoren werken. Deze cookies worden daarom altijd geplaatst en vereisen niet jouw toestemming. Je kan ze daarom niet weigeren of uitzetten in de cookie-instellingstool.

Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies die geplaatst worden om:

 • Jouw voorkeuren of toestemming voor het gebruik van cookies op te slaan;
 • Jouw gebruikersnaam, wachtwoord of andere gegevens niet steeds opnieuw in te moeten voeren;
 • Jouw surfvoorkeuren op te slaan zodat je die niet telkens opnieuw moet opgeven: jouw taal, jouw regio, jouw abonnement, jouw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten, etc.;
 • Je toe te laten vlot te navigeren op onze websites en applicaties, webpagina’s sneller te laden of interactiviteit met onze websites en applicaties mogelijk te maken;
 • Het opsporen van fouten of misbruik mogelijk maken en om veiligheid te garanderen;
 • Jouw aankopen of informatie-ingaven over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: producten toegevoegd aan een bestelmandje, ingevulde velden in formulieren;
 • Functionaliteit om toegang te geven of te beperken tot betalende artikelen (bvb. deze cookie houdt bij of jij recht hebt op een gratis artikel, geeft toegang tot een betalend artikel).

De lijst van Essentiële cookies kan je hier raadplegen.

2) Niet-essentiële cookies

Voor het plaatsen van deze cookies zal steeds voorafgaandelijk jouw toestemming worden gevraagd. Dat doen we via de cookie-instellingstool die op jouw scherm verschijnt wanneer je een van onze onlinediensten gebruikt. Je kan jouw toestemming via onze cookie-instellingstool Consent choices ook altijd intrekken, die onderaan elke pagina op onze websites en applicaties terug te vinden is

2.1) Cookies die informatie op een apparaat opslaan en/of openen

Deze cookies worden geplaatst voor de opslag van informatie of toegang tot informatie die reeds is opgeslagen op jouw toestel, zoals reclame-identifiers, apparatuur-identifiers, cookies en soortgelijke technologieën.

Als je deze cookies niet aanvaardt, dan kunnen de hieronder beschreven toepassingen mogelijk niet meer functioneren zoals verwacht.

2.2) Gepersonaliseerde content cookies

Deze cookies gebruiken we om informatie over, onder andere, jouw activiteiten, interesses en bezoeken aan onze websites of applicaties te verzamelen. Dit laat ons toe om de inhoud van onze websites, applicaties en communicatie af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en zo jouw gebruikerservaring te personaliseren. Het doel van deze cookies is om je te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor jou. Op die manier kunnen we je gepersonaliseerde artikels, video’s, podcasts en nieuwsbrieven aanbevelen op basis van jouw interesses, aan de hand van wat je eerder gelezen of bekeken hebt op onze websites en applicaties.

Daarnaast meten deze cookies de prestaties en doeltreffendheid van onze content.

Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies die geplaatst worden om:

 • Relevante artikels op de homepagina weer te geven rekening houdend met de regio waar je je bevindt;
 • Nieuwsbrieven die zijn aangepast aan jouw interesses;
 • Een artikel, video of podcast voor te stellen binnen onze websites, applicaties of nieuwsbrieven op basis van artikels, video’s of podcasts die je eerder hebt gelezen, bekeken of beluisterd;
 • Te meten of het personaliseren van content naar behoren functioneert en doeltreffend is.

Als je deze cookies niet aanvaardt, dan betekent dat niet dat je minder content te zien krijgt. De getoonde content zal evenwel niet langer aangepast zijn aan jouw persoonlijke voorkeuren en kenmerken en zullen mogelijk minder relevant zijn.

De lijst van Gepersonaliseerde Content cookies kan je hier raadplegen

2.3) Gepersonaliseerde advertentiecookies

Op onze websites en in onze applicaties worden advertenties getoond. Deze advertenties worden door Roularta en/of door derde partijen geplaatst, en zijn een noodzakelijke bron van inkomsten.
Deze cookies gebruiken we om informatie over, onder andere, jouw activiteiten, interesses en bezoeken aan onze websites of applicaties te verzamelen. Dit laat ons toe om de inhoud van onze advertenties af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Op basis hiervan kunnen wij je in bepaalde segmenten plaatsen, zoals bijvoorbeeld: vrouw, leeftijdscategorie 30-40 jaar, ...

Daarnaast meten deze cookies de prestaties en doeltreffendheid van advertenties (bijvoorbeeld was de advertentie volledig in beeld en heb je er op geklikt). We doen ook aan marktonderzoek om meer te weten te komen over het publiek dat onze websites en applicaties bezoekt en onze advertenties bekijkt.

Wij kunnen de door deze cookies verzamelde gegevens gebruiken om onze systemen en software en deze van onze partners te verbeteren en om nieuwe onlinediensten te ontwikkelen.

Voorbeelden van deze advertentiecookies zijn:

 • Advertentiecookies die ons toelaten bij te houden hoeveel keer een advertentie werd getoond en ons helpen ervoor te zorgen dat je advertenties niet nodeloos opnieuw te zien krijgt;
 • Advertentiecookies die nagaan hoeveel bezoekers op de advertentie klikken en zo het nut ervan kunnen delen met de adverteerder;
 • Gerichte advertentiecookies: deze zorgen ervoor dat de inhoud van reclameboodschappen en advertenties aangepast worden aan jouw geregistreerde gegevens (bijvoorbeeld jouw leeftijd, geslacht, regio, burgerlijke staat) en/of jouw eerder surfgedrag, al dan niet gecombineerd met informatie uit andere bronnen;
 • Roularta werkt samen met gespecialiseerde advertentiepartners om een breder aanbod van adverteerders te bereiken. Hiertoe plaatsen deze partners hun eigen cookies op Roularta domeinen en krijgen ze toegang tot de doelgroepen die Roularta beheert. Let wel: Roularta draagt er zorg voor dat deze partners geen gegevens van je ontvangen waarmee zij jou direct kunnen herkennen, zoals bijvoorbeeld jouw naam of e-mailadres;
 • Facebook Conversion Pixel (registreert aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie in Facebook. Deze informatie wordt toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker).

Als je deze cookies niet aanvaardt, dan betekent dat niet dat je minder advertenties te zien krijgt. De getoonde advertenties zullen evenwel niet langer aangepast zijn aan jouw persoonlijke voorkeuren en kenmerken en zullen mogelijk minder relevant zijn.

De lijst van Gepersonaliseerde advertentiecookies kan je hier raadplegen.

2.4) Sociale media cookies

Sociale media cookies maken het mogelijk om artikelen te delen via sociale media zoals Facebook en Twitter.

Als je deze cookies niet aanvaardt, dan kunnen we geen embedded content meer tonen.

De lijst van Sociale media cookies kan je hier raadplegen.

11.6. Hoe lang worden cookies bijgehouden?

De opslagperiode verschilt van cookie tot cookie, maar globaal genomen kunnen cookies volgens hun opslagperiode worden ingedeeld in de volgende twee categorieën:

 • Tijdelijke cookies (“sessie cookies”): dit zijn cookies die van tijdelijke aard zijn en verwijderd worden van zodra je jouw browser of applicatie afsluit;
 • Permanente cookies (“persistent cookies”): deze cookies blijven op jouw toestel staan, ook als jouw browser of (mobiele) applicatie is afgesloten. Permanente cookies stellen ons in staat je te herkennen bij jouw volgende bezoek aan onze websites of applicaties. Permanente cookies blijven op jouw toestel totdat een vooraf bepaalde einddatum is bereikt of totdat je ze verwijdert via de instellingen van jouw browser, (mobiele) applicatie of mobiel apparaat.

Je kan de opslagperiodes per cookie nagaan in de lijst van cookies (zie link onder elke categorie).

11.7. Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren?

Wij willen je zoveel mogelijk controle geven over het gebruik van cookies via onze onlinediensten.

Daarom kan je het gebruik van cookies beheren, zowel via onze onlinediensten als via jouw browser.

Via de Roularta onlinediensten

Wanneer je voor de eerste keer onze onlinediensten bezoekt (op onze websites of applicaties), krijg je via de cookie-instellingstool de mogelijkheid om specifieke categorieën van niet-essentiële cookies al dan niet te aanvaarden. Je kan deze voorkeuren bovendien op elk moment aanpassen via onze cookie-instellingstool Consent choices. Je zal merken dat wij bij jouw volgende bezoek deze nieuwe cookie-instellingen zullen gebruiken. Je vindt de link naar deze tool onderaan elke pagina op onze websites en applicaties.

Je zal zien dat je de essentiële cookies niet zal kunnen wijzigen. Zonder deze cookies kunnen onze websites en applicaties niet naar behoren werken. Deze cookies worden daarom altijd geplaatst en vereisen niet jouw toestemming. Je kan ze daarom niet weigeren of uitzetten in de cookie-instellingstool.

Via de browser

Je kan de installatie van cookies ook beheren of weigeren via jouw browserinstellingen. Cookies die al geïnstalleerd werden op jouw toestel, kan je op elk moment verwijderen. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen:

Indien je een andere browser gebruik, kan je best nagaan of de procedure voor het beheren van jouw cookies in jouw browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels.

11.8. Rechten

Je kan te allen tijde jouw recht op toegang, rectificatie, verwijdering of overdraagbaarheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens uitoefenen, alsmede, in bepaalde omstandigheden, jouw recht van beperking of bezwaar, alsmede het recht om, indien van toepassing, jouw toestemming in te trekken.

Al deze rechten worden gepreciseerd in ons privacy beleid. Wij proberen om jouw verzoek zo snel als praktisch mogelijk in te willigen, en dit steeds binnen de deadlines die door de GDPR worden voorzien.

Als je nog vragen hebt of meer wilt weten over ons privacy beleid of over welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, of over jouw privacyrechten, dan kan je ons privacy beleid voor de website raadplegen. Ons Cookiebeleid is een integraal onderdeel van ons privacy beleid. Gelieve beide zorgvuldig te lezen.

11.9. Vragen of klachten?

Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit Cookiebeleid of indien je klachten hebt, kan je ons contacteren via e-mail: privacy@Roularta.be of per post op: Roularta Media Group (Privacy Office), Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.

Je hebt ook het recht om op elk moment klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be):

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
Tel: +32 2 274 48 00

11.10. Wijzigingen aan ons Cookiebeleid

Wij kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle toekomstige wijzigingen die wij in dit Cookiebeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen voor updates van dit Cookiebeleid. Als je deze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in het Cookiebeleid zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze aanvaardt.

Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op [23/08/2022].