Comités

Print

De raad van bestuur wordt bijgestaan door twee comités: het auditcomité en het benoemings-en remuneratiecomité.

Auditcomité

Het auditcomité is samengesteld uit uitsluitend onafhankelijke bestuurders.

De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van Roularta Media Group cfr. artikel 7:99 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

In 2022 is het auditcomité is vier keer bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft het auditcomité controle uitgeoefend op de integriteit van de financiële informatie van de vennootschap, heeft het de activiteiten van de externe auditor van nabij opgevolgd en heeft het indien het dit nodig achtte hierover aanbevelingen gedaan aan de raad van bestuur.

Op uitnodiging van de voorzitter wordt het auditcomité bijgewoond door de commissaris, de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur, de financieel directeur en de interne auditor. De commissaris was aanwezig op twee vergaderingen van het auditcomité in 2022. 

Overzicht aanwezigheden vergaderingen auditcomité in 2022:

Carel Bikkers, voorzitter t.e.m. 17/05/2023 2
Koen Dejonckheere 4
Rik Vanpeteghem (voorzitter vanaf 17/05/2022) 2

Sinds het einde van het mandaat van de heer Carel Bikkers op de algemene  vergadering van 17 mei 2022, neemt de heer Rik Vanpeteghem het  voorzitterschap van het auditcomité op zich. Zijn expertise inzake materies die  tot de bevoegdheid van het auditcomité behoren, blijkt uit zijn professionele  ervaring opgedaan tijdens zijn carrière binnen Deloitte Belgium.

Nieuwe samenstelling auditcomité sinds de algemene vergadering van 17/05/2022:

  •  Rik Vanpeteghem – voorzitter
  •  Koen Dejonckheere (vaste vertegenwoordiger Invest at Value NV) – lid auditcomité

 

Benoemings- en remuneratiecomité

De raad van bestuur heeft zoals voorzien in de Corporate Governance Code gebruik gemaakt van de mogelijkheid om één gezamenlijk comité op te richten, namelijk het benoemings- en remuneratiecomité.

Het benoemings- en remuneratiecomité is samengesteld uit onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurders.

Het benoemings- en remuneratiecomité beschikt cfr. artikel 7:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

De CEO en de voorzitter van de raad van bestuur nemen met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité (cfr. artikel 7:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij wanneer het benoemings- en remuneratiecomité beraadslaagt over de vergoedingen van de CEO en/of voorzitter van de raad van bestuur. Ook de HR-directeur wordt uitgenodigd op het benoemings- en remuneratiecomité.

Het benoemings- en remuneratiecomité kwam twee keer samen in de loop van 2022 met als belangrijkste agendapunten: het opstellen van het remuneratieverslag, de evaluatie van de remuneratie- en bonuspolitiek van het uitvoerend management en de (diverse) samenstelling van de raad van bestuur en zijn comités.

Het mandaat van de onafhankelijke bestuurder, de heer Carl Bikkers, eveneens lid  van het benoemings-en remuneratiecomité liep op de algemene vergadering van 17 mei 2022 ten einde. Door de raad van bestuur van 17 mei 2022 werd de heer Rik Vanpeteghem aangesteld tot nieuw lid van het benoemings- en remuneratiecomité.

Nieuwe samenstelling benoemings- en remuneratiecomité sinds de algemene vergadering van 17/05/2022:

  • Koen Dejonckheere (vaste vertegenwoordiger Invest at Value NV) – lid benoemings-en remuneratiecomité
  • Rik Vanpeteghem – lid benoemings-en remuneratiecomité

Overzicht aanwezigheden vergaderingen benoemings- en remuneratiecomité 2022:

Carel Bikkers (lid t.e.m. 17/05/2022)

1

Koen Dejonckheere

2

Rik Vanpeteghem (lid vanaf 17/05/2022) 1