Comités

Print

De raad van bestuur wordt bijgestaan door twee comités: het auditcomité en het benoemings-en remuneratiecomité.

Auditcomité

Het auditcomité is samengesteld uit uitsluitend onafhankelijke bestuurders.

De deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van de heer Carel Bikkers, de voorzitter van het auditcomité, blijkt onder meer uit zijn voormalige functie van leidinggevende bij het Nederlandse mediaconcern Audax en uit zijn mandaten als commissaris/toezichthouder bij een aantal Nederlandse vennootschappen. De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van Roularta Media Group cfr. artikel 7:99 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (en voor 1 januari 2020, artikel 526bis § 2 Wetboek van Vennootschappen).

Het auditcomité is in 2019 vier keer bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft het auditcomité controle uitgeoefend op de integriteit van de financiële informatie van de vennootschap, heeft het de activiteiten van de externe auditor van nabij opgevolgd en heeft het indien het dit nodig achtte hierover aanbevelingen gedaan aan de raad van bestuur.

Op uitnodiging van de voorzitter wordt het auditcomité bijgewoond door de commissaris, de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur, de financieel directeur en de interne auditor. De commissaris was aanwezig op twee vergaderingen van het auditcomité in 2019. De vacature van interne auditor is momenteel nog niet ingevuld.

Overzicht aanwezigheden vergaderingen auditcomité in 2019:

Carel Bikkers, voorzitter 4
Koen Dejonckheere 3

Benoemings- en remuneratiecomité

De raad van bestuur heeft zoals voorzien in de Corporate Governance Code gebruikgemaakt van de mogelijkheid om één gezamenlijk comité op te richten, namelijk het benoemings- en remuneratie-comité.

Het benoemings- en remuneratiecomité is samengesteld uit onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurders.

Het benoemings- en remuneratiecomité beschikt cfr. artikel 7:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid (en voor 1 januari 2020, artikel 526quater van het voormalig Wetboek van Vennootschappen).

De CEO en de voorzitter van de raad van bestuur nemen met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité (cfr. artikel 7:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Vernigingen en voor 1 januari 2020 artikel 526 quater Wetboek van Vennootschappen), tenzij wanneer het benoemings- en remuneratiecomité beraadslaagt over de vergoedingen van de CEO en/of voorzitter van de raad van bestuur. Ook de HR-directeur wordt uitgenodigd op het benoemings- en remuneratiecomité. Het benoemings- en remuneratiecomité kwam twee keer samen in de loop van 2019 met als belangrijkste agendapunten: het opstellen van het remuneratieverslag, de evaluatie van de remuneratie- en bonuspolitiek van het uitvoerend management en de (diverse) samenstelling van de raad van bestuur en zijn comités.

Overzicht aanwezigheden vergaderingen benoemings- en remuneratiecomité 2019:

Carel Bikkers

2

Koen Dejonckheere

2