Energiebeleidsverklaring

Print

Roularta Media Group (RMG) wil op een duurzame manier gebruik maken van de energie die nodig is voor haar bedrijfsactiviteiten met respect voor het milieu, de mens en de natuur. RMG publiceert en communiceert daarom deze beleidsverklaring voor alle stakeholders met als doel iedereen te sensibiliseren voor het engagement om actief bij te dragen tot het beperken van de impact op het milieu door zuinig en efficient energieverbruik. 

RMG engageert zich tot een continu verbeteringsproces met betrekking tot het verbruik van energie zowel in de kantooromgeving als in de productie­omgeving. 

Om deze doelstelling te bereiken, verbindt RMG zich ertoe om volgende principes in de praktijk te brengen: 

Strikte naleving van de wettelijke verplichtingen.
Vrijwillige toetreding tot de EBO (energiebeleidsovereenkomst).
Sensibilisering van alle medewerkers omtrent hun actieve bijdrage door het ration eel omgaan met energie.
Een energiezuinige handelsvoering en productie binnen het technisch en economisch haalbare.
Inbedden van een energie-efficientiecriterium in het aankoopbeleid
Invoeren van energiebesparende maatregelen binnen de operationele werking zowel in de kantooromgeving als in de productie-omgeving.
Periodieke meting, registratie en controle van het energieverbruik met het oog op rapportering, communicatie en verbeteracties.
Open communicatie binnen de organisatie met de medewerkers over het energiebeleid en de doelstellingen maar eveneens over de resultaten en de acties en het aanmoedigen van energiebewust werken.

Om deze principes te formaliseren, heeft RMG een energiemanagement­systeem opgezet voor de site te Roeselare conform ISO 50001 waarin: 

  • Het energieverbruik systematisch wordt beoordeeld,
  • De belangrijke energiestromen periodiek warden opgevolgd,
  • Energiereductiemaatregelen warden geformuleerd, gepland en de uitvoering wordt opgevolgd,
  • De resultaten van die energiereductiemaatregelen warden opgevolgd en beoordeeld op basis van metingen,
  • De doelstellingen jaarlijks warden geactualiseerd en gecommuniceerd,
  • De nodige middelen en opleidingen warden voorzien om de strategische en operationele doelstellingen te halen,
  • Het management periodiek over de voortgang wordt ge1nformeerd.

Door het behalen van het ISO 50001 certificaat voor haar site te Roeselare bewijst RMG dat haar energiebeleid wordt geborgd aan de hand van een 
onafhankelijke, objectieve en internationale norm. 

RMG streeft naar een cultuur die bijdraagt tot het verbeteren van de energie­efficientie bij al haar medewerkers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen. 

Het is de taak en de verantwoordelijkheid van elke medewerker van RMG om deze doelstellingen te helpen realiseren.