Leden Raad van bestuur

Print

De vennootschap heeft een monistische structuur aangenomen en zal deze ook naar aanleiding van de aanpassingen van de statuten om deze volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behouden.

Samenstelling
De raad van bestuur van de NV Roularta Media Group is samengesteld uit acht leden:

Vijf bestuurders die de referentieaandeelhouder vertegenwoordigen en dit overeenkomstig het statutair voordrachtsrecht: 

 • de heer Rik De Nolf (2022), uitvoerend voorzitter raad van bestuur,
 • de heer Xavier Bouckaert, vaste vertegenwoordiger van Koinon Comm. VA (2022),
 • mevrouw Lieve Claeys (2022),
 • mevrouw Coralie Claeys, vaste vertegenwoordigster van de NV Verana (2020)
 • en de heer Francis De Nolf, vaste vertegenwoordiger van de NV Alauda (2023)

Drie onafhankelijke bestuurders:

 • de heer Carel Bikkers, 
  De heer Carel Bikkers heeft gedurende negen jaar leiding gegeven aan het Nederlandse mediaconcern Audax, een veelzijdige organisatie die zich in de breedste zin van het woord bezighoudt met het uitgeven, verspreiden en retailen van media- en aanverwante producten. Hiervoor was de heer Carel Bikkers actief als algemeen directeur van Kwik-Fit Europe BV, de grootste autoserviceketen van Europa
 • de heer Koen Dejonckheere, vaste vertegenwoordiger van Invest at Value NV (2022)
  De heer Koen Dejonckheere is sinds 2008 CEO van de Gimv. Voordien was hij managing director en hoofd van corporate Finance bij KBC Securities. Eerder werkte de heer Koen Dejonckheere bij Nesbic, Halder, Price Waterhouse Corporate Finance Europe en de Bank Brussel Lambert. De heer Koen Dejonckheere kan bogen op een uitgebreide ervaring als dealmaker in investment banking en private equity in België en internationaal.
 • Prof. dr. Caroline Pauwels (2022)
  Prof. dr. Caroline Pauwels is rector van de Vrije Universiteit Brussel. Van 2000 tot 2016 was Caroline Pauwels directeur van het onderzoekscentrum SMIT, dat zich specialiseert in de studie van informatie- en communicatietechnologieën, zo een 70-tal onderzoekers telt, en sinds 2004 deel uitmaakt van iMinds, dat in 2016 fuseerde met IMEC.

Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité zal aan de komende algemene vergadering worden aanbevolen om:

• de NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Coralie Claeys van wie het mandaat afloopt op de komende algemene vergadering, te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot de algemene vergadering van 2024;

Rol en bevoegdheden
De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan binnen de vennootschap en is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. 

De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Dit houdt in dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor het opstellen en het realiseren van de doelstellingen van de vennootschap, het bepalen van de strategie, het invullen van het beleid van de vennootschap en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de algemene vergadering. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de vennootschap berust bij de raad van bestuur als collegiaal orgaan.