Comités opgericht door de raad van bestuur

Print

De raad van bestuur wordt bijgestaan door twee comités: het auditcomité en het benoemings-en remuneratiecomité.

Auditcomité

Het auditcomité is samengesteld uit uitsluitend onafhankelijke bestuurders. Na de algemene vergadering van 2018 heeft de heer Koen Dejonckheere (vaste vertegenwoordiger van de NV Invest at Value) de heer Marc Verhamme (vaste vertegenwoordiger van de SPRL Mandatum) vervangen als lid van het auditcomité.

De deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van de heer Carel Bikkers, de voorzitter van het auditcomité, blijkt onder meer uit zijn voormalige functie van leidinggevende bij het Nederlandse mediaconcern Audax en uit zijn mandaten als commissaris/toezichthouder bij een aantal Nederlandse vennootschappen. De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van Roularta Media Group cfr. artikel 526bis § 2 Wetboek van Vennootschappen.

Het auditcomité is in 2018 vier keer bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft het auditcomité controle uitgeoefend op de integriteit van de financiële informatie van de vennootschap, heeft het de activiteiten van de interne en externe auditor van nabij opgevolgd en heeft het indien het dit nodig achtte hierover aanbevelingen gedaan aan de raad van bestuur.

Op uitnodiging van de voorzitter wordt het auditcomité bijgewoond door de commissaris, de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur, de financieel directeur en de interne auditor. De commissaris was aanwezig op twee vergaderingen van het auditcomité in 2018. Door het vertrek van de interne auditor in de loop van het boekjaar, woonde de interne auditor slechts één vergadering van het auditcomité bij.

Overzicht aanwezigheden vergaderingen auditcomité in 2018:

Carel Bikkers, voorzitter 4
Marc Verhamme (tot en met 14/05/2018) 2
Koen Dejonckheere (vanaf 15/05/2018) 1

Benoemings- en remuneratiecomité

De raad van bestuur heeft zoals voorzien in de Corporate Governance Code gebruikgemaakt van de mogelijkheid om één gezamenlijk comité op te richten, namelijk het benoemings- en remuneratie-comité.

Het benoemings- en remuneratiecomité is samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurders. Naar aanleiding van de neerlegging van het mandaat van de SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Verhamme, als bestuurder, heeft de raad van bestuur beslist om per 1 januari 2019, binnen het benoemings- en remuneratiecomité de heer Marc Verhamme te vervangen door de heer Koen Dejonckheere (vaste vertegenwoordiger van de NV Invest at Value). Het benoemings- en remuneratiecomité beschikt cfr. artikel 526quater Wetboek van Vennootschappen over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

Het benoemings- en remuneratiecomité zal vanaf 1 januari 2019 voorgezeten worden door de voorzitter van de raad van bestuur, tenzij wanneer dit comité vergadert omtrent zijn mogelijke opvolging of vergoeding.

De CEO neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité (cfr. artikel 526 quater Wetboek van Vennootschappen), tenzij wanneer het benoemings- en remuneratiecomité beraadslaagt over de vergoedingen van de CEO. Ook de HR-directeur wordt uitgenodigd op het benoemings- en remuneratiecomité. Het benoemings- en remuneratiecomité kwam twee keer samen in de loop van 2018 met als belangrijkste agendapunten: het opstellen van het remuneratieverslag, de evaluatie van de remuneratie- en bonuspolitiek van het uitvoerend management en de (diverse) samenstelling van de raad van bestuur en zijn comités.

Overzicht aanwezigheden vergaderingen benoemings- en remuneratiecomité 2018:

Carel Bikkers

2

Marc Verhamme, voorzitter

2