Privacy policy

Print

PRIVACY BELEID ROULARTA MEDIA GROUP

PRIVACY BELEID ROULARTA MEDIA GROUP

Datum laatste bijwerking december 2022

 1. Algemeen: waarom dit privacy beleid?
 2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, en hoe doen wij dat?
 3. Wie heeft toegang tot deze gegevens, en hoe lang worden ze bewaard?
 4. Wat betekent “verwerking van gegevens”, en op welke wettelijke grond baseren wij deze verwerkingen?
 5. Voor welke doelen worden persoonsgegevens gebruikt?
 6. Wat met gegevens van minderjarigen?
 7. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
 8. Aan wie worden persoonsgegevens doorgegeven?
 9. Hoe kan je jouw recht op inzage en correctie uitoefenen?
 10. Hoe kan je je verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden?
 11. Wat zijn cookies, en welke cookies gebruiken wij voor welke doelen?

1. Algemeen

In het kader van hun activiteiten gebruiken Roularta Media Group (gevestigd te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0434.278.896) en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk “Roularta”, “wij”, “ons”) persoonsgegevens van onze klanten, prospectieve klanten, deelnemers aan onze evenementen (bijv. wedstrijden, quizzen, campagnes, enz.), bezoekers van onze websites en apps, en alsook persoonsgegevens van onze leveranciers. Wij vinden het belangrijk dat we deze persoonsgegevens enkel gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Met dit privacy beleid willen we jou zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe jij er controle over hebt.

Roularta behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen, mits we de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen (bijv. via haar website, of via e-mail). De wijzigingen worden automatisch en onmiddellijk van kracht na publicatie.

2. Verzameling van persoonsgegevens

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we gegevens die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben en die (i) jij ons zelf geeft (ii) die wij aan jou toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (iv) die we via derden hebben ontvangen.

2.1.Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:

Bepaalde persoonsgegevens dienen uitdrukkelijk door jou te worden meegedeeld aan ons zoals voor het nemen van een abonnement, de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website of app, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.
 • Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Professionele gegevens (beroep, functie, …) of gegevens mbt studie of opleiding indien deze van belang kunnen zijn gelet op de aard van de publicatie of dienst.
 • Gegevens die betrekking hebben op het nemen, hernieuwen, wijzigen of beëindigen van een abonnement (met inbegrip van de reden voor de beëindiging van het abonnement).
 • Alle voorkeuren of interesses die jij kenbaar maakt via registratie- of deelnemingsformulieren, sociale media, acties, websites of mobiele applicaties, wedstrijden, etc.
 • Antwoorden op vragen om feedback over onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.
 • Waar relevant: financiële gegevens en gegevens in verband met jouw kredietwaardigheid.

We verwerken geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over jouw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke voorkeuren, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Jij garandeert dat de gegevens die je meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Roularta.

2.2.Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of andere digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dien je je te identificeren of aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

 • Als je je op één van onze websites of apps aanmeldt aan de hand van jouw gebruikersaccount van een sociale netwerksite (Facebook, Linkedin, Twitter, …) dan kunnen wij hieruit – voor zover jij hiertoe jouw toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt.
 • Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:
  • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar je je bevindt (bij benadering) vaststellen.
  • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik
  • Hoe jij gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke artikels, video’s, foto’s, pagina’s je bekijkt, leest of deelt.
  • Hoe je op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord)
  • Of jij gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites
  • Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser jij gebruikt

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om jou als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

Voor zover we deze gegevens verzamelen door middel van online technologieën die gegevens verzamelen of opslaan op jouw apparaat, zoals pixels en cookies, is ons cookiebeleid van toepassing. We raden jou dan ook aan dit cookiebeleid te lezen.

2.3. Persoonsgegevens verkregen van derde partijen.
 • Wij maken gebruik van aanvullende data afkomstig van externe data partners (zoals Black Tiger Belgium NV) om de gegevens aanwezig in onze eigen database te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit ervan te verbeteren door middel van opmaak, standaardisering, correctie, aanvulling, bijwerking (bijv. door het verstrekken van een nieuw adres na een verhuis) en/of interne koppeling (matching) van deze gegevens. Wij kunnen deze partners bijv. vragen om de gegevens in ons bestand te “matchen” om ze aan een en dezelfde persoon te koppelen (en in het geval van tegenstrijdige gegevens, de meest waarschijnlijke te behouden). Als de partner in diens bestand bijvoorbeeld beschikt over de gegevens “Mevrouw Sofie Vandenbos, Bosstraat in 1000 Groenbos, tel: 01.123.45.67, sofie@skynet.be” en in ons bestand enerzijds “mevrouw Vandenbos” en haar postadres vinden en anderzijds sophie.vandenbos@skynet.be en het telefoonnummer 01.123.45.67, dan zal de partner ons erop wijzen dat het hier om dezelfde persoon gaat. Meer informatie over de gegevensverwerking door Black Tiger Belgium NV, Researchdreef 65, 1070 Anderlecht vindt je op https://avg.blacktigerbelgium.tech.
 • Voorts ontvangen we van:
  • de DNCM vzw periodieke overzichten van personen die op de Bel-me-niet-meer-lijst (www.bel-me-niet-meer.be) staan (zie hierover meer in punt 10 van dit privacybeleid).
  • De Belgische Direct Marketing vereniging (BAM vzw) periodieke overzichten van personen die geen commerciële brieven of mailings wensen te ontvangen (de zogenaamde robinsonlijst (www.robinsonlist.be)). Roularta houdt hier als lid van de Belgische Direct Marketing vereniging rekening mee bij het benaderen van niet-klanten.

3. Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in ons gegevensbestand.

Roularta is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. In zoverre dit nuttig is voor het bereiken van de doeleinden die zijn beschreven in punt 5 van dit privacybeleid, zijn de persoonsgegevens ook toegankelijk voor de vennootschappen en dochterbedrijven binnen de Roularta groep zoals: Roularta Healthcare, Roularta Media Nederland, Belgomedia, CTR Media, Studio Aperi Negotium, Belgian Business Television, Regionale Media Maatschappij, De Woonkijker en Regionale TV Media. Zie de groepsstructuur op: https://www.roularta.be/nl/over-roularta/structuur.

Roularta zal jouw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit privacybeleid.

Voor gegevens van abonnees, lezers, geregistreerden of ontvangers van newsletters van één van onze publicaties geldt volgend bewaarbeleid:

 • om fiscale redenen worden gegevens van abonnees tot 7 jaar na afloop van het abonnement bewaard.
 • voor niet-abonnees, kopers van losse producten, lezers, geregistreerden, deelnemers aan wedstrijden, ontvangers van newsletters, deelnemers aan onze evenementen worden de gegevens verwijderd indien er geen interactie meer geweest is met de betrokkene in de laatste 5 jaar.

4. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften. Jouw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij de toestemming van de betrokkene hebben gekregen.In dat geval verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor we toestemming hebben gekregen. We sturen bijvoorbeeld enkel direct marketing emails betreffende producten en diensten van onze partners nadat we de toestemming van de betrokkene hebben verkregen.
 • In het kader van de uitvoering van een overeenkomst,bijvoorbeeld een abonnement op één van onze publicaties, een aankoop van producten of de uitvoering van een dienst die jij hebt gevraagd.
 • Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen.
 • Wanneer Roularta daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft,in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene. Roularta beschouwt volgende verwerkingen alsnoodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang:
  • Direct marketing, met name promotionele communicatie via e-mail, telefoon, post, advertising of andere kanalen
   • aan bestaande klanten en abonnees met het oog op het aanbieden van
    • Acties, promoties, uitnodigingen voor evenementen, aanbiedingen en voordelen die uitgaan van de titel(s) waarop zij een abonnement hebben
    • Abonnementsaanbiedingen van andere, gelijkaardige titels van Roularta
  • aan bezoekers van evenementen wanneer zij zich hadden ingeschreven op een vorig gelijkaardig evenement
  • Direct marketing voor prospectiedoeleinden:met name promotionele communicatie via telefoon, post, advertising of andere kanalen aan prospects.
 • Het verzamelen en combineren van persoonsgegevensom een profiel te bouwen aan de hand van de vermoedelijke voorkeuren en interesses van klanten (zoals abonnees) en prospecten (zoals niet betalende bezoekers van websites) en om dit profiel vervolgens te gebruiken voor hetpersonaliseren van aanbiedingen via direct marketing, digitale toepassingen (zoals websites of apps) of targeted advertising.
 • De verspreiding van een publicatie onder een afgebakende doelgroep die het blad gratis krijgt toegezonden (controlled circulation).
 • Beheer van Handelsinformatie: de business unit Trends Business Information (TBI) verwerkt business-to-business gegevens over ondernemingen met als doel die via print, online en digital ter beschikking te stellen van andere ondernemingen, zodat zij in staat zijn hun financiële risico’s te beperken, aan fraudepreventie te doen, de vigerende wetgeving in verband met witwaspraktijken na te leven, enz. Daarnaast verzamelt TBI gegevens van zakelijke professionals die ter beschikking worden gesteld aan onze klanten voor marketing- en datamanagementdoeleinden.

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Indien wettelijk toegestaan verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Het leveren van producten en diensten:

 • Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van jouw abonnement, het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement, wedstrijd of seminarie, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan jij hebt deelgenomen.

(direct) marketing:

 • Om jou te contacteren voor marketingdoeleinden en om jou te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen .

Personalisatie en targeting

 • Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan jouw voorkeuren of profiel.
 • Om jou gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij jouw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij jou via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren zouden sturen.

Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden.

Marktonderzoek en analyse

 • Wij kunnen jouw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 • Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over jou te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij bijvoorbeeld worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen. Ander voorbeeld: ingevolge onze fiscale verplichtingen moeten we de gegevens van abonnees tot 7 jaar na afloop van het abonnement bewaren.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
  • Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van bepaalde websites, apps of digitale diensten gebruik is gemaakt, of naar bepaalde programma’s of zenders wordt gekeken. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.
 • Nieuwe doeleinden
  • Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij jou contacteren per e-mail of via de website alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om jeop de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en, indien jouw voorafgaande toestemming is vereist voor deze nieuwe doeleinde, om je de kans te bieden jouw toestemming hiervoor al dan niet te geven.

6. Minderjarigen

We zorgen ervoor dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en we moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Roularta zal niet doelbewust of opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen verzamelen.

Roularta moedigt minderjarigen aan, indien zij onze websites bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonsgegevens naar Roularta door te sturen.

Roularta moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om dit privacybeleid samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van onze producten en diensten nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door Roularta via onze websites worden aangeboden.

7. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Roularta neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot jouw persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot jouw persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens.

8. Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Roularta groep (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dit nodig is voor de doeleinden vermeld in dit privacybeleid.
 • de doorgave van jouw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van jouw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Roularta zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, jouw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • Jouw persoonsgegevens kunnen, in het kader van ons gerechtvaardigd belang, worden meegedeeld aan onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken om hen te helpen hun klanten diensten op het gebied van datakwaliteit te verlenen. Deze derden gebruiken deze gegevens uitsluitend om hun gegevens of de door hun klanten verstrekte gegevens te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit ervan te verbeteren door middel van opmaak, standaardisering, lichte correctie en/of interne koppeling (matching) van deze gegevens, met als enige doeleinden:Voldoen aan (of hun klanten helpen bij het voldoen aan) artikel 5.1d) AVG, dat vereist dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, en/of hun klanten bijstaan bij het uitvoeren van identiteitscontroles van personen met het oog op de bestrijding van witwassen van geld, de nationale/openbare veiligheid, misdaadpreventie en opsporing, fraudepreventie, invordering van schulden/activa en hereniging van activa en/of het uitvoeren van vóór indiensttreding screening. Een van de datakwaliteit specialisten met wie wij werken is Black Tiger Belgium NV, gevestigd te 1070 Brussel, Researchdreef 65. Haar speciale AVG webpagina https://avg.blacktigerbelgium.tech informeert jou verder over de verwerking die zij doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt, jouw AVG-rechten en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.
 • Wanneer je jouw e-mailadres op onze website invoert (om in te loggen, of om je aan te melden voor een nieuwsbrief, of iets dergelijks) kunnen wij persoonlijke of andere informatie die wij van jou verzamelen, zoals jouw e-mailadres (in versleutelde, pseudonieme vorm), IP- adres, of informatie over jouw browser of besturingssysteem, delen met onze partner LiveRamp, Inc. en haar groepsmaatschappijen. Het privacybeleid en de opt-out van LiveRamp vind je hier: https://liveramp.fr/privacybeleid-voor-onze-producten-en-diensten/. LiveRamp gebruikt deze informatie om een online- identificatiecode aan te maken waarmee wij je op jouw apparaten kunnen herkennen. Deze code bevat geen identificeerbare persoonsgegevens van jou en zal door LiveRamp niet worden gebruikt om je opnieuw te identificeren. Wij plaatsen deze code in onze cookie of gebruiken een cookie van LiveRamp en staan toe dat deze gebruikt wordt voor online en cross- channel reclame. De code kan worden gedeeld met onze reclamepartners en andere externe advertentiebedrijven wereldwijd om je gerichte reclame te tonen die is gebaseerd op jouw interesses (bijv. via websites, e-mail, slimme apparaten, in apps, enz.). Deze derde partijen kunnen op hun beurt deze code gebruiken om demografische of op interesses gebaseerde informatie die je tijdens jouw interacties met hen hebt gedeeld, aan elkaar te koppelen. We bieden je steeds de keuze om al dan niet toe te stemmen met ons gebruik van LiveRamp- cookies en het door ons delen van deze gegevens met LiveRamp voor de bovengenoemde doeleinden.
 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van autoriteiten (zoals bijv. gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).
 • aan onze leveranciers van aan IT-gerelateerde diensten, bv. Basedriver;
 • aan onze leveranciers van diensten die verband houden met customer relationship management (CRM), bv. BlueConic;
 • aan onze leveranciers van data-gerelateerde diensten, bv. Black Tiger Belgium NV.
 • je ons daar toelating voor geeft.

Indien Roularta op een andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin je toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij jouw uitdrukkelijke toestemming voor de doorgave. Je hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

De hierboven beschreven doorgaves kunnen ertoe leiden dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt (de EER omvat alle EU-lidstaten alsook Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en die volgens de EU Commissie geen passend niveau gegevensbeschermingsniveau bieden. Zo kan het bijv. zijn dat jouw persoonsgegevens, in het kader van de hierboven beschreven doorgaves, worden doorgegeven naar de Verenigde Staten van Amerika. Alvorens jouw persoonsgegevens door te geven naar een dergelijk land zorgen we ervoor dat we, conform de Europese gegevensbeschermingswetgeving, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens alsnog een passend beschermingsniveau krijgen. Deze maatregelen kunnen bijv. bestaan in het sluiten van een datadoorgifte-overeenkomst tussen Roularta en haar partner waarin de door de EU goedgekeurde modelclausules zijn opgenomen.

9. Recht op inzage en correctie

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over jou bewaren. Deze privacyrechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals dit onder punt 9 uiteengezet:

 • je hebt recht op toegang tot de gegevens die wij over jou bewaren - dit is omdat wij willen dat je op de hoogte bent van de gegevens die wij over jou hebben, en om je in staat te stellen na te gaan of wij jouw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;
 • indien jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om de verbetering van jouw gegevens te vragen;
 • je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van jouw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij jouw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;
 • je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat jouw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;
 • als onze verwerking van jouw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere jouw recht om je toestemming in te trekken voor het gebruik van jouw gegevens ten behoeve van direct marketing. Zie hieromtrent ook punt 10 hieronder;
 • je hebt het recht om jouw gegevens onder bepaalde omstandigheden van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat je deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten;
 • je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

De eerste twee bovengenoemde privacyrechten kan je zelf uitoefenen ten aanzien van:

Om jouw privacyrechten uit te oefenen kan je ons steeds contacteren via e-mail: privacy@roularta.be">privacy@roularta.be of per post op: Roularta Media Group (Privacy Office), Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.

Wanneer je jouw privacyrechten uitoefent dienen we, voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens, zeker te zijn dat jij het bent die je privacyrechten uitoefent. Daarom kunnen we twee-staps-verificatie toepassen door je te vragen om jouw identiteit te bevestigen via een verificatiemail (die we naar een bij ons gekend email adres sturen) of een code die we je per SMS sturen (op het mobiel nummer dat bij ons gekend is).

Roularta heeft 30 dagen tijd om jouw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Roularta jouw aanvraag heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan jouw aanvraag in handen heeft.

10. Recht van verzet tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden

Je hebt steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als je ons jouw postadres meedeelt:

 • Kan je in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • Kan je mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die je zouden kunnen interesseren.

Wens je dit niet, contacteer ons dan op privacy@roularta.be, gelieve hierbij jouw exacte naam en jouw adres mee te delen.

Als je van geen enkel bedrijf nog brieven of mailings wenst te ontvangen, kan je je inschrijven op de Robinsonlijst: www.robinsonlist.be. Roularta houdt hier als lid van de Belgische Direct Marketing vereniging rekening mee bij het benaderen van niet-klanten.

Als je ons jouw telefoon- of GSM nummer meedeelt:

Kan je van ons telefonische oproepen of SMS krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
Kan je telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wens je dit niet, contacteer ons dan op privacy@roularta.be

Als je van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst:www.bel-me-niet-meer.be

Als je een app van ons installeert :

 • Kan je van ons push berichten ontvangen over de beschikbaarheid van nieuwe content via de betreffende app
 • Ga je akkoord met de toegang tot functionaliteiten op jouw device zoals getoond bij installatie van de app.

Als je ons jouw e-mailadres meedeelt:

 • Kan je van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen. Als je geen bestaande klant van ons bent, dan sturen we de commerciële of promotionele e-mails slechts nadat je ons daarvoor jouw voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Je kan je uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.

Wil je je uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Roularta, contacteer ons op privacy@roularta.be

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met je op te nemen in het kader van de uitvoering van jouw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als geregistreerde lezer, proefabonnee of abonnee (gratis of betalend) kunnen wij je telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van jouw registratie of abonnement. Of andere klantendienst activiteiten. (Bijv maar niet alleen: ondersteuning bij technische problemen met onze apps of websites)

11. Het cookiebeleid van Roularta Media Group

Bijwerkingsdatum 23 augustus 2022

Roularta Media Group maakt gebruik van online technologieën die ons in staat stellen om de gebruikerservaring voor bezoekers van onze websites en applicaties te verbeteren, zodat wij onze onlinediensten zo interessant mogelijk voor je kunnen maken. Dit stelt ons ook in staat om meer te weten te komen over jouw gebruik van onze websites en applicaties en over jouw voorkeuren en interesses. Hoe wij deze informatie precies mogen gebruiken, kan je zelf bepalen via de cookie-instellingen op onze websites en applicaties. De online technologieën die gegevens verzamelen of opslaan op jouw apparaat, zoals pixels en cookies, worden hierna voor het gemak “cookies” genoemd.

Bij Roularta Media Group vinden wij de bescherming van de privacy van onze klanten, abonnees, lezers, kijkers en surfers belangrijk. Daarom doen wij ons uiterste best om je in dit cookiebeleid (“Cookiebeleid”) in duidelijke en begrijpelijke taal uit te leggen welke cookies wij of onze partners gebruiken, waarom wij of onze partners dat doen en hoe je zelf jouw cookie-instellingen kan beheren om deze cookies onder controle te houden.

Om een breder aanbod van adverteerders te bereiken neemt Roularta Media Group bovendien deel aan het IAB Europe (Interactive Advertising Bureau) Transparency & Consent Framework (“IAB TCF”) waarbij gespecialiseerde advertentiepartners (gepersonaliseerde) advertenties en content uitleveren en meten. Die advertentiepartners plaatsen hun eigen cookies op Roularta-domeinen en krijgen aldus toegang tot de doelgroepen die Roularta beheert. Wij delen jouw toestemmingen via het IAB TCF zodat zij op de hoogte zijn van jouw voorkeuren. We dragen er evenwel zorg voor dat deze partners geen gegevens ontvangen waarmee ze u direct kunnen herkennen, zoals uw naam of e-mail adres.

Roularta Media Group maakt gebruik van een cookie-instellingstool die door het IAB Europe Transparency & Consent Framework wordt ondersteund Consent choices. Via deze cookie-instellingstool kan je zelf kiezen voor welke doeleinden Roularta Media Group en haar partners cookies op jouw toestel mogen plaatsen. De lijst van verwerkingsverantwoordelijken waarmee wij samenwerken kan je vinden door te klikken op Consent choices.

11.1. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies?

Wij, Roularta Media Group NV (hierna “Roularta”), zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0434.278.896, privacy@Roularta.be.

11.2. Waar gebruikt Roularta cookies?

Roularta gebruikt cookies op al haar websites en applicaties. Dit zijn, onder andere, de volgende websites: www.knack.be, www.levif.be, www.trends.be, www.libelle.be, www.femmesdaujourdhui.be, www.flair.be, kw.be, … Een overzicht van onze digitale merken vind u hier

11.3. Wat zijn Cookies?

Bij een bezoek op de websites of applicaties van Roularta kunnen cookies en pixels worden gebruikt die informatie opslaan op jouw toestel (PC, laptop, smartphone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op jouw toestel:

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen wanneer je onze websites en applicaties bezoekt en gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes waarmee de website of applicatie jouw browser kan herkennen en bijvoorbeeld jouw taalvoorkeuren voor een website of applicatie kan onthouden.
 • Pixels zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten. Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites en applicaties en bij het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Pixels stellen ons in staat bij te houden vanaf welk toestel bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).

Als we hierna de term “cookies” gebruiken, dan bedoelen we daarmee zowel cookies als pixels.

11.4. Waar komen deze cookies vandaan?

Roularta maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Eerste partij cookies (“First party cookies”) zijn cookies die enkel door het domein van Roularta worden geplaatst. Roularta maakt vooral gebruik van eerste partij cookies om de gebruikservaring op de websites en applicaties van Roularta te verbeteren. Ze regelen bijvoorbeeld het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert. Enkel Roularta heeft toegang tot de informatie die in deze cookies wordt opgeslagen.
 • Derde partij cookies (“Third party cookies”) zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst of beheerd op een ander domein, en dus niet door Roularta zelf. Bij deze cookies heeft de derde partij die de cookie plaatst toegang tot de gegevens die in de betreffende cookie opgenomen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld cookies van adverteerders en sociale media (bijvoorbeeld Google en Facebook). Via de cookie-instellingstool op onze websites en applicaties kan je eenvoudig jouw voorkeuren beheren met betrekking tot deze derde partij cookies. Je kan dus zelf kiezen welke derde partijen cookies op jouw toestel mogen plaatsen.

11.5. Welke cookies gebruiken wij en voor welke doeleinden?

De cookies die op onze websites en applicaties worden geplaatst, kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

 • Essentiële cookies
 • Niet-essentiële cookies
  • Cookies die informatie op een apparaat opslaan en/of openen
  • Gepersonaliseerde content cookies
  • Gepersonaliseerde advertentiecookies
  • Sociale media cookies

Via de cookie-instellingstool op onze websites en applicaties kan je eenvoudig jouw voorkeuren beheren met betrekking tot de niet-essentiële cookies. Voor deze niet-essentiële cookies, kan je zelf kiezen welke cookies en voor welke doeleinden Roularta en haar partners deze cookies op jouw toestel mogen plaatsen. Dit Cookiebeleid geeft je per categorie ook een gedetailleerd overzicht van alle cookies die binnen deze categorieën worden gebruikt.

1) Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn noodzakelijk om onze websites en applicaties goed en gebruiksvriendelijk te laten werken en toegang te geven tot onze onlinediensten. Zonder deze cookies kunnen onze websites en applicaties niet naar behoren werken. Deze cookies worden daarom altijd geplaatst en vereisen niet jouw toestemming. Je kan ze daarom niet weigeren of uitzetten in de cookie-instellingstool.

Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies die geplaatst worden om:

 • Jouw voorkeuren of toestemming voor het gebruik van cookies op te slaan;
 • Jouw gebruikersnaam, wachtwoord of andere gegevens niet steeds opnieuw in te moeten voeren;
 • Jouw surfvoorkeuren op te slaan zodat je die niet telkens opnieuw moet opgeven: jouw taal, jouw regio, jouw abonnement, jouw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten, etc.;
 • Je toe te laten vlot te navigeren op onze websites en applicaties, webpagina’s sneller te laden of interactiviteit met onze websites en applicaties mogelijk te maken;
 • Het opsporen van fouten of misbruik mogelijk maken en om veiligheid te garanderen;
 • Jouw aankopen of informatie-ingaven over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: producten toegevoegd aan een bestelmandje, ingevulde velden in formulieren;
 • Functionaliteit om toegang te geven of te beperken tot betalende artikelen (bvb. deze cookie houdt bij of jij recht hebt op een gratis artikel, geeft toegang tot een betalend artikel).

De lijst van Essentiële cookies kan je hier raadplegen.

2) Niet-essentiële cookies

Voor het plaatsen van deze cookies zal steeds voorafgaandelijk jouw toestemming worden gevraagd. Dat doen we via de cookie-instellingstool die op jouw scherm verschijnt wanneer je een van onze onlinediensten gebruikt. Je kan jouw toestemming via onze cookie-instellingstool Consent choices ook altijd intrekken, die onderaan elke pagina op onze websites en applicaties terug te vinden is

2.1) Cookies die informatie op een apparaat opslaan en/of openen

Deze cookies worden geplaatst voor de opslag van informatie of toegang tot informatie die reeds is opgeslagen op jouw toestel, zoals reclame-identifiers, apparatuur-identifiers, cookies en soortgelijke technologieën.

Als je deze cookies niet aanvaardt, dan kunnen de hieronder beschreven toepassingen mogelijk niet meer functioneren zoals verwacht.

2.2) Gepersonaliseerde content cookies

Deze cookies gebruiken we om informatie over, onder andere, jouw activiteiten, interesses en bezoeken aan onze websites of applicaties te verzamelen. Dit laat ons toe om de inhoud van onze websites, applicaties en communicatie af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en zo jouw gebruikerservaring te personaliseren. Het doel van deze cookies is om je te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor jou. Op die manier kunnen we je gepersonaliseerde artikels, video’s, podcasts en nieuwsbrieven aanbevelen op basis van jouw interesses, aan de hand van wat je eerder gelezen of bekeken hebt op onze websites en applicaties.

Daarnaast meten deze cookies de prestaties en doeltreffendheid van onze content.

Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies die geplaatst worden om:

 • Relevante artikels op de homepagina weer te geven rekening houdend met de regio waar je je bevindt;
 • Nieuwsbrieven die zijn aangepast aan jouw interesses;
 • Een artikel, video of podcast voor te stellen binnen onze websites, applicaties of nieuwsbrieven op basis van artikels, video’s of podcasts die je eerder hebt gelezen, bekeken of beluisterd;
 • Te meten of het personaliseren van content naar behoren functioneert en doeltreffend is.

Als je deze cookies niet aanvaardt, dan betekent dat niet dat je minder content te zien krijgt. De getoonde content zal evenwel niet langer aangepast zijn aan jouw persoonlijke voorkeuren en kenmerken en zullen mogelijk minder relevant zijn.

De lijst van Gepersonaliseerde Content cookies kan je hier raadplegen

2.3) Gepersonaliseerde advertentiecookies

Op onze websites en in onze applicaties worden advertenties getoond. Deze advertenties worden door Roularta en/of door derde partijen geplaatst, en zijn een noodzakelijke bron van inkomsten.
Deze cookies gebruiken we om informatie over, onder andere, jouw activiteiten, interesses en bezoeken aan onze websites of applicaties te verzamelen. Dit laat ons toe om de inhoud van onze advertenties af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Op basis hiervan kunnen wij je in bepaalde segmenten plaatsen, zoals bijvoorbeeld: vrouw, leeftijdscategorie 30-40 jaar, ...

Daarnaast meten deze cookies de prestaties en doeltreffendheid van advertenties (bijvoorbeeld was de advertentie volledig in beeld en heb je er op geklikt). We doen ook aan marktonderzoek om meer te weten te komen over het publiek dat onze websites en applicaties bezoekt en onze advertenties bekijkt.

Wij kunnen de door deze cookies verzamelde gegevens gebruiken om onze systemen en software en deze van onze partners te verbeteren en om nieuwe onlinediensten te ontwikkelen.

Voorbeelden van deze advertentiecookies zijn:

 • Advertentiecookies die ons toelaten bij te houden hoeveel keer een advertentie werd getoond en ons helpen ervoor te zorgen dat je advertenties niet nodeloos opnieuw te zien krijgt;
 • Advertentiecookies die nagaan hoeveel bezoekers op de advertentie klikken en zo het nut ervan kunnen delen met de adverteerder;
 • Gerichte advertentiecookies: deze zorgen ervoor dat de inhoud van reclameboodschappen en advertenties aangepast worden aan jouw geregistreerde gegevens (bijvoorbeeld jouw leeftijd, geslacht, regio, burgerlijke staat) en/of jouw eerder surfgedrag, al dan niet gecombineerd met informatie uit andere bronnen;
 • Roularta werkt samen met gespecialiseerde advertentiepartners om een breder aanbod van adverteerders te bereiken. Hiertoe plaatsen deze partners hun eigen cookies op Roularta domeinen en krijgen ze toegang tot de doelgroepen die Roularta beheert. Let wel: Roularta draagt er zorg voor dat deze partners geen gegevens van je ontvangen waarmee zij jou direct kunnen herkennen, zoals bijvoorbeeld jouw naam of e-mailadres;
 • Facebook Conversion Pixel (registreert aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie in Facebook. Deze informatie wordt toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker).

Als je deze cookies niet aanvaardt, dan betekent dat niet dat je minder advertenties te zien krijgt. De getoonde advertenties zullen evenwel niet langer aangepast zijn aan jouw persoonlijke voorkeuren en kenmerken en zullen mogelijk minder relevant zijn.

De lijst van Gepersonaliseerde advertentiecookies kan je hier raadplegen.

2.4) Sociale media cookies

Sociale media cookies maken het mogelijk om artikelen te delen via sociale media zoals Facebook en Twitter.

Als je deze cookies niet aanvaardt, dan kunnen we geen embedded content meer tonen.

De lijst van Sociale media cookies kan je hier raadplegen.

11.6. Hoe lang worden cookies bijgehouden?

De opslagperiode verschilt van cookie tot cookie, maar globaal genomen kunnen cookies volgens hun opslagperiode worden ingedeeld in de volgende twee categorieën:

Tijdelijke cookies (“sessie cookies”): dit zijn cookies die van tijdelijke aard zijn en verwijderd worden van zodra je jouw browser of applicatie afsluit;
Permanente cookies (“persistent cookies”): deze cookies blijven op jouw toestel staan, ook als jouw browser of (mobiele) applicatie is afgesloten. Permanente cookies stellen ons in staat je te herkennen bij jouw volgende bezoek aan onze websites of applicaties. Permanente cookies blijven op jouw toestel totdat een vooraf bepaalde einddatum is bereikt of totdat je ze verwijdert via de instellingen van jouw browser, (mobiele) applicatie of mobiel apparaat.

Je kan de opslagperiodes per cookie nagaan in de lijst van cookies (zie link onder elke categorie).

11.7. Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren?

Wij willen je zoveel mogelijk controle geven over het gebruik van cookies via onze onlinediensten.

Daarom kan je het gebruik van cookies beheren, zowel via onze onlinediensten als via jouw browser.

Via de Roularta onlinediensten

Wanneer je voor de eerste keer onze onlinediensten bezoekt (op onze websites of applicaties), krijg je via de cookie-instellingstool de mogelijkheid om specifieke categorieën van niet-essentiële cookies al dan niet te aanvaarden. Je kan deze voorkeuren bovendien op elk moment aanpassen via onze cookie-instellingstool Consent choices. Je zal merken dat wij bij jouw volgende bezoek deze nieuwe cookie-instellingen zullen gebruiken. Je vindt de link naar deze tool onderaan elke pagina op onze websites en applicaties.

Je zal zien dat je de essentiële cookies niet zal kunnen wijzigen. Zonder deze cookies kunnen onze websites en applicaties niet naar behoren werken. Deze cookies worden daarom altijd geplaatst en vereisen niet jouw toestemming. Je kan ze daarom niet weigeren of uitzetten in de cookie-instellingstool.

Via de browser

Je kan de installatie van cookies ook beheren of weigeren via jouw browserinstellingen. Cookies die al geïnstalleerd werden op jouw toestel, kan je op elk moment verwijderen. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen:

link google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
link mozilla firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
link safari : https://support.apple.com/kb/PH5042
link opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Indien je een andere browser gebruik, kan je best nagaan of de procedure voor het beheren van jouw cookies in jouw browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels.

11.8. Rechten

Je kan te allen tijde jouw recht op toegang, rectificatie, verwijdering of overdraagbaarheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens uitoefenen, alsmede, in bepaalde omstandigheden, jouw recht van beperking of bezwaar, alsmede het recht om, indien van toepassing, jouw toestemming in te trekken.

Al deze rechten worden gepreciseerd in ons privacy beleid. Wij proberen om jouw verzoek zo snel als praktisch mogelijk in te willigen, en dit steeds binnen de deadlines die door de GDPR worden voorzien.

Als je nog vragen hebt of meer wilt weten over ons privacy beleid of over welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, of over jouw privacyrechten, dan kan je ons privacy beleid voor de website raadplegen. Ons Cookiebeleid is een integraal onderdeel van ons privacy beleid. Gelieve beide zorgvuldig te lezen.

11.9. Vragen of klachten?

Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit Cookiebeleid of indien je klachten hebt, kan je ons contacteren via e-mail: privacy@Roularta.be of per post op: Roularta Media Group (Privacy Office), Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.

Je hebt ook het recht om op elk moment klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be):

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
Tel: +32 2 274 48 00

11.10. Wijzigingen aan ons Cookiebeleid

Wij kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle toekomstige wijzigingen die wij in dit Cookiebeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen voor updates van dit Cookiebeleid. Als je deze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in het Cookiebeleid zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze aanvaardt.

Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op [23/08/2022].