Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Print

De transparantiewetgeving beoogt transparantie van de aandeelhoudersstructuur van genoteerde vennootschappen tot stand te brengen.
Om dit te realiseren, worden de houders van een deelneming in genoteerde vennootschappen in bepaalde omstandigheden verplicht de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, alsook de emittent, in te lichten over hun deelneming.

Voor kennisgevingen aan de FSMA wordt het gebruik van het standaardformulier TR-1BE, dat u terugvindt op de website van de FSMA (www.fsma.be), aanbevolen.
Kennisgevingen aan Roularta Media Group NV kunnen gebeuren ter attentie van Sophie Van Iseghem (tel. 00 32 473 46 00 48) op het e-mailadres sophie.van.iseghem@roularta.be.

Meer informatie over de transparantiewetgeving vindt u terug in de Praktijkgids van de FSMA over de Transparantiewetgeving
(https://www.fsma.be/nl/aandeelhouderschap-0).

Informatie met betrekking tot de NV Roularta Media Group (*)

Basisgegevens

Totaal kapitaal

84.815.953,73 euro

Het totale aantal stemrechtverlenende 
effecten

13.931.920 aandelen

Het totale aantal stemrechten (= noemer)

23.339.348 stemrechten1

Bijkomende gegevens

Het totale aantal in stemrechtverlenende
effecten converteerbare obligaties

geen

Het totale aantal al dan niet in effecten
belichaamde rechten om in te schrijven op
nog niet uitgegeven stemrechtverlenende
effecten

geen

Het totale aantal stemrechten dat bij de
uitoefening van die inschrijvingsrechten kan
worden verkregen

geen

Het totale aantal aandelen zonder
stemrecht

geen

Statutaire drempels

Artikel 8 van de statuten voorziet een
statutaire drempel van 3%

De wijziging van de noemer is het gevolg van de voltooiing van de kapitaalsverhoging (in het kader van het toegestane kapitaal) en de uitgifte van 790.797 nieuwe aandelen, waarvan 719.459 aandelen op naam en dit naar aanleiding van de mogelijkheid van de aandeelhouders om hun netto-dividendrechten in te brengen tegen de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vennootschap wenst hierbij de markt te informeren dat de noemer van de vennootschap al in 2020 naar aanleiding van het invoeren van het loyauteitsstemrecht conform artikel 7:53 WVV een wijziging had ondergaan. Door de invoering van het loyauteitsstemrecht op de buitengewone

algemene vergadering van 2020 werd de noemer per 19/05/2020 verhoogd naar 21.048.551 aantal stemrechten.

In augustus 2022 onderging de noemer opnieuw een wijziging ten gevolge van het loyauteitsstemrecht, waarbij de noemer steeg naar 22.548.551.

[1] Conform het  in 2020 ingevoerde loyauteitsstemrecht genieten aandelen op naam, die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven van een dubbel stemrecht

In het kader van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (Transparantiewetgeving) maakt de NV Roularta Media Group volgende informatie openbaar:

De vennootschap heeft volgende kennisgevingen ontvangen met betrekking tot de volgende deelnemingen in de NV Roularta Media Group:

Per 18/06/2024

Roularta Media Group NV heeft een op 18 juni 2024 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen en dit naar aanleiding van het intekenen door de NV Koinon op 719.459 nieuwe aandelen op naam naar aanleiding van het keuzedividend.

Reden van de kennisgeving :   Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving door:   Personen die in onderling overleg handelen
Kennisgevingsplichtige personen:   -  Koinon NV
- Stichting Administratiekantoor Cerveteri
- Hendrik De Nolf
- West Investment Holding NV
- Stichting Administratiekantoor Giverny
- Leo Claeys
Datum van drempeloverschrijding: 12/06/2024
Overschreden drempel (in %): 91%
Noemer: 23.339.348

In het kader van deze transparantieverklaring wordt ook vermeld dat naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van 19/05/2020 het loyauteitsstemrecht (conform artikel 7:53 WVV) werd ingevoerd. Dit loyauteitsstemrecht werd statutair verankerd in artikel 34 van de statuten van de vennootschap.  De in onderling handelende personen hielden op 19/05/2020 in totaal 18.374.402 stemrechten aan tegenover een noemer van 21.048.551. De deelneming van de in onderling overleg handelende personen vertegenwoordigde hierdoor per 19/05/2020  al  87,30% tov de stemrechten. De drempel van 85% werd overschreden.

Deze kennisgeving houdt eveneens een rechtzetting in van de transparantiekennisgeving van 26/11/2020 door 'de personen handelend in onderling overleg' (cfr deelnemingen opgenomen in punt 10 details van de kennisgeving rubriek A, aantal stemrechten vorige kennisgeving). Door de aankoop van 916.536 eigen aandelen door Roularta Media Group NV van de aandeelhouder Bestinver op 25/11/ 2020, verhoogde de door het door 'de personen handelend in onderling overleg' het aantal aangehouden stemrechten tot  19.282.462 stemrechten en dit tegenover een noemer van 21.048.551. Per 25/11/2020 vertegenwoordigde de deelneming van 'de in onderling overleg handelende personen' 91,61% van de stemrechten. De 90 % drempel werd overschreden.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden

De NV Koinon is een dochtervennootschap van de Stichting Administratiekantoor Cerveteri, die gecontroleerd wordt door de heer Hendrik De Nolf. De SA West Investment Holding is een dochteronderneming van de Stichting Administratiekantoor Giverny, die gecontroleerd wordt door de heer Leo Claeys

kennisgeving

Per 25/11/2020

Reden van de kennisgeving :   Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving door:   Personen die in onderling overleg handelen
Kennisgevingsplichtige personen:   -  Koinon Comm.VA.
-  Stichting Administratiekantoor Cerveteri
-  Hendrik De Nolf
-  West Investment Holding SA
-  Stichting Administratiekantoor Giverny
-  Leo Claeys
Datum van drempeloverschrijding: 25/11/2020
Overschreden drempel (in %): 85%
Noemer: 13.141.123

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden
 
De Comm.VA Koinon is een dochtervennootschap  van de Stichting Administratiekantoor Cerveteri, die gecontroleerd wordt door de heer Hendrik De Nolf. De SA West Investment Holding is een dochteronderneming van de Stichting Administratiekantoor Giverny, die gecontroleerd wordt door de heer Leo Claeys.

kennisgeving

Per 14/11/2019

Reden van de kennisgeving :   Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving door:   Een persoon die alleen kennis geeft
Kennisgevingsplichtige personen:   -  Koinon Comm.VA.
-  Stichting Administratiekantoor Cerveteri
-  Hendrik De Nolf
-  West Investment Holding SA
-  Stichting Administratiekantoor Giverny
-  Leo Claeys
Datum van drempeloverschrijding: 14/11/2019
Overschreden drempel (in %): 75%
Noemer: 13.141.123

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden
 
De Comm.VA Koinon is een dochtervennootschap  van de Stichting Administratiekantoor Cerveteri, die gecontroleerd wordt door de heer Hendrik De Nolf. De SA West Investment Holding is een dochteronderneming van de Stichting Administratiekantoor Giverny, die gecontroleerd wordt door de heer Leo Claeys.

kennisgeving

Per 13/12/2018

Reden van de kennisgeving :   Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving door:   Personen die in onderling overleg handelen
Kennisgevingsplichtige personen:   Capfi Delen Asset Management NV
Datum van drempeloverschrijding: 13/12/2018
Overschreden drempel (in %): 3%
Noemer: 13.141.123

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden 
Capfi Delen Asset Management NV is een vennootschap die rechtstreeks gecontroleerd wordt door Bank Delen NV.

kennisgeving

Per 24/08/2018

Reden van de kennisgeving :   Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving door:   Personen die in onderling overleg handelen
Kennisgevingsplichtige personen:   - Koinon Comm.VA.
- Stichting Administratiekantoor Cerveteri
- Hendrik De Nolf
- West Investment Holding SA
- Stichting Administratiekantoor Giverny
- Leo Claeys
Datum van drempeloverschrijding: 17/08/2018
Overschreden drempel (in %): 65%
Noemer: 13.141.123

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden 
De Comm.VA Koinon is een dochtervennootschap  van de Stichting Administratiekantoor Cerveteri, die gecontroleerd wordt door de heer Hendrik De Nolf.
De SA West Investment Holding is een dochteronderneming van de Stichting Administratiekantoor Giverny, die gecontroleerd wordt door de heer Leo Claeys

kennisgeving

Per 08/02/2018

Reden van de kennisgeving

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door

een persoon die alleen kennis geeft

Kennisgevingsplichtige personen

Capfi Delen Asset Management NV

Datum van drempeloverschrijding

08/02/2018

Overschreden drempel (in %)

3%

Noemer

13.141.123

Aantal aangehouden stemrechten

439.200

Aantal aangehouden stemrechten (in %)

3,34%

Keten van gecontroleerde onderneming

Capfi Delen Asset Management NV is een vennootschap die rechtstreeks gecontroleerd wordt door Bank Delen NV

kennisgeving

Per 02/07/2015 
De Comm.VA Koinon en de SA West Investment Holding hebben in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen, die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, volgende definitieve kennisgeving gedaan met betrekking tot de participaties aangehouden in de NV Roularta Media Group per 2 juli 2015:

 - Comm.VA Koinon: 8.030.727[1] aandelen  (61,11%) 
 - SA West Investment Holding: 2.022.136 aandelen (15,39%) 
In totaal: 10.052.863 aandelen (76,50%) 
[1] inclusief 657.850 eigen aandelen Roularta Media Group

De Comm.VA Koinon is een dochtervennootschap is van de Stichting Administratiekantoor Cerveteri, die gecontroleerd wordt door de heer Hendrik De Nolf.

De SA West Investment Holding is een dochteronderneming van de Stichting Administratiekantoor Giverny, die gecontroleerd wordt door de heer Leo Claeys

kennisgeving

Per 02/03/2015 
Bestinver Gestión S.A., SGIIC (een instelling voor collectieve beleggingen), is houder van 1.306.190 aandelen, hetzij 9,94%.

kennisgeving Bestinver