Preventie & Welzijn

Print

Enkele in het oog springende projecten die in 2016 in dit kader werden gerealiseerd:

Roken en middelenbeleid

Een rookverbod op het werk werd ruim 10 jaar geleden opgelegd en is in onze productieruimte al veel langer een algemene regel. Rokers kunnen enkel nog op specifieke plaatsen buiten de sigaret vastnemen.

In 2016 brachten we de algemene regels nog even onder de aandacht. We verspreidden ook allerlei info rond roken: gaande van het effect van roken op het lichaam, info over de elektronische sigaret, tot mogelijkheden om te kunnen stoppen met roken.

In 2010 werkte het bedrijf een middelenbeleid uit. Dit omvat het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen op het werk of in de werkgerelateerde tijd. In 2016 gingen we na of de afspraken nog steeds up-to-date zijn. En in 2017 voorzien we een opfrissing van de afspraken. Zo neemt bijvoorbeeld de bedrijfsarts tijdens het medische onderzoek deze zaken door met de medewerkers.  

Allergenen

Het KB van 17 juli 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen, is ook van toepassing op ‘bedrijfskantines’. Voor onze bedrijfskeukens werd dan ook alle allergeneninformatie van de basisproducten verzameld. Er werd een speciaal computerprogramma voorzien waarin al deze gegevens werden opgenomen. Op basis van deze ‘databank’ kunnen dagelijks snel gerechten worden uitgewerkt en krijgen we meteen een overzicht van de aanwezige allergenen.

Wie kampt met allergieën, kan dan ook altijd bij de koks terecht om na te zien wat in elk gerecht aanwezig is.

Biologische agentia

Het KB van 4 augustus 1996 legt de bescherming van de werknemers tegen risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk vast. Onder ‘biologische agentia’ verstaat men micro-organismen, celculturen en menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of intoxicatie kunnen veroorzaken. Voor ons bedrijf gaat het over o.m. Hepatitis A en B, Tetanus, Legionella, …

Voor iedere werkpost in het bedrijf werd dit vroeger al bekeken en uitgewerkt. In 2016 zorgden we voor een update van deze materie en de nodige verdere aanpak.

Brandpreventie

Het befaamde art. 52 uit het ARAB wordt vervangen door twee nieuwe Koninklijke Besluiten in de Codex: één rond organisatie, één met voorschriften inzake gebouwen en infrastructuur.

Het eerste KB werd gerealiseerd, nl. het KB van 28/03/2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

In 2015 analyseerden we al het intern noodplan en het brandinterventieplan. Beide werden aangepast en uitgebreid. In 2016 pakten wij nog een aantal aspecten aan, zoals  een evaluatie en uitbreiding van de brandbestrijdingsdienst, een uitgebreidere risicoanalyse in samenwerking met de brandverzekeraar, de coördinatie van werken in onze gebouwen door (onder)aannemers, en acties die volgden uit de controle van de sprinklerleidingen.

Opleiding bevlogenheid voor de hiërarchische lijn

Het woord ‘burn-out’ is de afgelopen jaren steeds meer aanwezig in onze maatschappij. Ook wij worden helaas met deze ziekte geconfronteerd.

Vaak worden we verrast, zagen we dit niet meteen aankomen. Daarnaast blijft het ook moeilijk om hiermee om te gaan, om in te schatten wat je best kan doen om de zieke collega te helpen, wat je kan doen i.f. v. een vlotte en goede re-integratie, en hoe je medewerkers bevlogen kan houden.

Daarom organiseerden we in 2016 voor de hiërarchische lijn specifieke opleidingen waarin de eerste tekens en symptomen uitgebreid aan bod kwamen, alsook de mogelijkheden om te reageren, … Deze opleidingen gingen door in samenwerking met onze Preventieadviseur Psychosociale Belasting van onze externe dienst.