Preventie & welzijn

Print

Enkele in het oog springende projecten die in 2015 in
dit kader werden gerealiseerd:

Kunstmatige optische straling (KOS)
Het KB van 22 april 2010 betreffende de ‘kunstmatige optische straling’ legt maatregelen op om stralingsrisico’s te vermijden of terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. In 2015 heeft Roularta aandacht besteed aan een update van de eerdere risicoanalyse. Hiervoor hanteerde het bedrijf een op maat gemaakte evaluatiemethodiek.

Het besluit van deze aftoetsing is dat de verschillende risico’s op een voldoende manier bekend en beheerst zijn. Maatregelen zoals het zoeken naar alternatieve werkmethodes, het meten van blootstelling, specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen, aangepast gezondheidstoezicht of ingrepen bij overschrijding van grenswaarden,… zijn bij Roularta niet aan de orde.

Opleiding hiërarchische lijn
Preventie is een taak van iedereen. De hiërarchische lijn is hierbij de verantwoordelijke en de toezichthouder.

In de productieomgeving ging Roularta in 2015 verder met de veiligheidschecks die periodiek door verschillende mensen aan de machines worden uitgevoerd.

In 2014 was ook gestart met opleiding en informatie over veiligheid en verantwoordelijkheid van en voor de hiërarchische lijn buiten de productieomgeving. In 2015 ging het bedrijf verder met het bezorgen van diepgaandere en praktische info aan diverse afdelingen. Zo ontwikkelde Roularta een checklist en kunnen de afdelingen op regelmatige basis meekijken en meedenken in verschillende situaties.

Eind 2015 organiseerde Roularta een opleiding voor de medewerkers die evenementen organiseren. In 2016 zal deze materie nog verder op orde worden gesteld.

Brandpreventie
In 2015 werd aandacht besteed aan de update van het interne noodplan en de uitbreiding van het brandinterventiedossier. Aan de hand van een document met diverse praktische bijlagen maakte Roularta een overzicht van alle systemen, afspraken en procedures rond brandpreventie en -bestrijding, en de algemene veiligheid die hiermee verband houdt.

Bij de brandpreventie is een heel team actief. Zo is de bewaking de centrale speler in de aanpak van incidenten. Verder zijn er de interne interventieploegen, de externe brandweer, technische en andere medewerkers. Periodieke herhaalsessies zijn gepland voor alle betrokkenen.

Veiligheid van elektrische apparatuur
Door de invoering van het KB van 4 december 2012 werden de voorschriften uit de wetgeving d.d. medio 2008 opgeheven en vervangen door een wetgeving die nu voor alle elektrische uitrustingen van toepassing is, met een strikt tijdschema. Ze bevat onder meer bijkomende vereisten m.b.t. risicobeoordeling en te nemen preventiemaatregelen, specifieke werkzaamheden aan elektrische toestellen… Ook de bekwaamheid/opleiding van werknemers en het technische dossier dat de installatie beschrijft en dat door de werkgever moet worden samengesteld, komen aan bod. Samen met een deskundige in deze materie werd een risicoanalyse uitgevoerd. De actiepunten die daaruit voortvloeiden, werden systematisch aangepakt.

Geluidsstudie
Bedrijven die lawaai produceren, moeten volgens de Europese geluidsrichtlijn een risicoanalyse uitvoeren. Die is bedoeld om na te gaan of de werknemers risico op gehoorschade lopen.

Concreet kan via geluidsmetingen op de werkplaatsen het lawaai worden afgetoetst aan de geldende normen. Aan de hand van de resultaten kunnen preventiemaatregelen worden vastgelegd. Na een recente uitbreiding van het machinepark drong een nieuwe lawaaimeting zich op.

Roularta voldoet ruim aan de van toepassing zijnde voorschriften. Er is gehoorbescherming aanwezig. Ook inzake het opgelegde medisch toezicht en de noodzakelijke info aan de werknemers wordt het nodige gedaan. In 2016 zal de arbeidsgeneesheer opnieuw over lawaai en gehoorbescherming spreken tijdens de medische onderzoeken: dit item wordt een jaar lang het preventie-jaarthema voor de productieomgeving.

AED
In 2015 investeerde Roularta in de aankoop van AED-toestellen voor haar hoofdvestigingen. Alle interne EHBO-medewerkers kregen een specifieke opleiding. Tijdens een algemene EHBO-cursus konden alle geïnteresseerden in het bedrijf eveneens het gebruik van het toestel aanleren en inoefenen.