Roularta Media Group - obligatielening - link naar het prospectus

Print

De obligatielening werd in oktober 2018 terugbetaald.

Roularta Media Group doet een beroep op de kapitaalmarkt door de uitgifte van een obligatielening

EMBARGO – 18 september 2012 om 17.40 u.

Roularta Media Group kondigt vandaag de uitgifte aan van een obligatielening in België. De obligaties hebben een looptijd van 6 jaar met vervaldatum in 2018. De obligaties bieden een vaste jaarlijkse intrest van 5,125 %.

Roularta Media Group wil met het uitschrijven van deze obligatielening een minimum van 75 miljoen euro en een maximum bedrag van 100 miljoen euro ophalen. De fondsen voortvloeiende uit de obligatielening zullen aangewend worden voor de herfinanciering van een bestaande financiering (in de vorm van een private plaatsing van obligaties), alsook voor het realiseren van algemene bedrijfsdoelstellingen zoals verdere organische groei en groei door middel van acquisities.

De obligatielening kan onderschreven worden in schijven van 1.000 euro. De intekenperiode loopt van 21 september 2012 (9 uur) tot 3 oktober 2012 (16 uur), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting.

De datum van de uitgifte van de obligatielening is 10 oktober 2012. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren op de gereglementeerde markt van de beurs van NYSE Euronext Brussels.

KBC Bank en Belfius Bank treden op als Joint Lead Managers en Joint Bookrunners voor de uitgifte van de obligatie. Bank Degroof treedt op als Co-Manager.

Meer informatie over dit openbaar aanbod kan bekomen worden bij voormelde financiële
instellingen en is te vinden in het bijhorend prospectus. Het prospectus, dat op 18 september 2012 werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), is beschikbaar bij de Joint Lead Managers, de Co-Manager en op de website van de groep: www.roularta.be.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de obligatielening:

Emittent

Roularta Media Group NV

Nominaal bedrag per obligatie

EUR 1.000

Vorm en status

Niet-achtergestelde gedematerialiseerde effecten

Inschrijvingsperiode

Van 21 september 2012 om 9 uur tot 3 oktober 2012
om 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting)

Toewijzing

Het prospectus bevat nadere bepalingen over de
toewijzing van de obligaties en de reductie van
inschrijvingen bij overinschrijving

Uitgiftedatum

10 oktober 2012

Interest

5,125% jaarlijks op 10 oktober

Uitgifteprijs

101,875% van het nominale bedrag (voor retail
investeerders)

Bruto actuarieel rendement

4,758% (op jaarbasis) op basis van
de Uitgifteprijs van 101,875%

Geplande Vervaldatum

10 oktober 2018 (onder voorbehoud van vervroegde
terugbetaling, zoals beschreven in de voorwaarden
van de obligaties)

Terugbetaling op vervaldag

100%

Over Roularta Media Group
Roularta Media Group is een multimediabedrijf met 2.800 werknemers, een geconsolideerde omzet van 730 miljoen euro en is actief in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Slovenië en Servië. Het beschikt over een gediversifieerde portefeuille met unieke nieuws-, business-, sport-, lifestyle- en special interest-magazines, kranten, gratis bladen, nieuwsbrieven, websites, radio, televisie en evenementen. Roularta Media Group is genoteerd op Euronext Brussel. Voor meer informatie: www.roularta.be.

Belangrijke informatie
De kenmerken van het aanbod die hierboven zijn weergegeven vormen slechts een samenvatting van de voorwaarden van de obligaties. Vooraleer investeerders een investeringsbeslissing maken en een verrichting met betrekking tot de obligaties aangaan, moeten zij zich ervan vergewissen dat zij een correct begrip hebben van de verrichting en een onafhankelijke beoordeling kunnen maken van het passend karakter van de transactie in het licht van hun doelstellingen. Investeerders moeten er zich van vergewissen dat zij voldoende informatie beschikbaar hebben met betrekking tot de emittent en de obligaties vooraleer een investering te maken in de obligaties. Investeerders moeten bij hun investeringsbeslissing de informatie vervat in het prospectus, met inbegrip van de risicofactoren zoals beschreven op pagina 26 en volgende, in overweging nemen en niet enkel deze aankondiging.

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn (zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen).

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn. De obligaties worden niet aangeboden in de Verenigde Staten.

In de Europese Economische Ruimte (behalve België) is deze aankondiging alleen gericht aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Europese Richtlijn 2003/71 (zoals gewijzigd). 

Disclaimer
Het document waartoe u zich toegang zult verschaffen, is de elektronische versie van een prospectus houdende openbare aanbieding in België door Roularta Media Group NV (de "Emittent") van 5,125% obligaties met vervaldatum 10 oktober 2018 (de "Obligaties") overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving in België (het "Prospectus"). Het Prospectus werd op 18 september 2012 goedgekeurd door de FSMA. Dit Prospectus is uitsluitend bestemd voor Belgische ingezetenen die fysiek aanwezig zijn in België, alsook voor buiten België verblijvende personen die er toegang tot kunnen krijgen en die de aanbieding kunnen aanvaarden in overeenstemming met de wet- en regelgevingen van de andere landen waar ze van toepassing kunnen zijn. 

In het bijzonder de ingezetenen van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België mogen geen toegang hebben tot deze Prospectus behalve indien de aanbieding in een Lidstaat gedaan kan worden krachtens één van de vrijstellingen vastgesteld bij de Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (de "Prospectusrichtlijn"), voor zover deze vrijstellingen werden omgezet in de betrokken Lidstaat en voor zover een dergelijk aanbod in geen enkele van deze Lidstaten voor de Emittent de verplichting meebrengt om een prospectus te publiceren krachtens artikel 3 van de Prospectusrichtlijn zoals ten uitvoer gelegd in enigerlei van de Lidstaten. 

Over het algemeen zal iedere persoon die tot het Prospectus toegang wenst te krijgen vooraf dienen na te gaan of deze toegang geen overtreding vormt van de toepasselijke wet- of regelgeving. De Emittent is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door eender welk persoon worden overtreden. 

Het Prospectus vormt onder geen enkel beding een aanbieding of een uitnodiging tot onderschrijving van de Obligaties in enigerlei land waar de toegang tot het Prospectus, de aanbieding of de uitnodiging onwettig kan zijn en deze Prospectus kan onder geen enkel beding met dat doel of in dat verband worden aangewend. 

De Emittent heeft geen enkele maatregel genomen om zijn effecten aan het publiek aan te bieden buiten België en is niet van plan dit te doen; de Emittent heeft geen enkele toestemming gekregen voor het verspreiden van het Prospectus in een rechtsgebied buiten België.

Het Prospectus mag niet worden bekendgemaakt of verspreid, rechtstreeks noch onrechtstreeks, in de Verenigde Staten, in Zwitserland of in gelijk welk ander rechtsgebied waar de bekendmaking of verspreiding van dergelijke informatie onwettig kan geacht worden. 

In het bijzonder vormt het Prospectus geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika of in enig ander land. De effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, zonder registratie of vrijstelling van registratie uit hoofde van de US Securities Act 1933 (de "Securities Act"). De Emittent is niet voornemens om het volledige aanbod of een deel ervan te registreren in de Verenigde Staten van Amerika, noch beroep te doen op het openbaar spaarwezen in de Verenigde Staten van Amerika. Onder voorbehoud van sommige uitzonderingen mogen de Obligaties niet aangeboden, verkocht of verdeeld worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, of voor rekening of in het voordeel van Amerikaanse onderdanen. Het aanbod wordt gedaan buiten de Verenigde Staten van Amerika in overeenstemming met regelgevingen van de Securities Act. 

De verspreiding van de elektronische versie van het Prospectus op een website anders dan de websites opgenomen in de volgende paragraaf alsook de reproductie, distributie of verspreiding ervan in gedrukte of elektronische vorm zijn strikt verboden. De Emittent kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de ongeoorloofde reproductie of distributie van het Prospectus. 

De beleggers worden verzocht het Prospectus gedateerd en goedgekeurd door de FSMA op 18 september 2012 grondig te lezen. Het Prospectus is beschikbaar in het Nederlands en de samenvatting ervan is beschikbaar in het Frans, gratis, op aanvraag bij de Emittent (+32 51 26 63 26). Deze documenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op de website van de Emittent (www.roularta.be), de website van de FSMA (www.fsma.be), KBC Bank (www.kbc.be), Belfius Bank (www.belfius.be) en Bank Degroof (www.degroof.be), en in de lokale agentschappen van KBC Bank, Belfius Bank en Bank Degroof, en via phone banking (KBC Bank: +32 78 15 21 53, Belfius Bank +32 2 222 12 02 en Bank Degroof +32 2 287 97 55).

Ik wens het Prospectus te raadplegen en ik erken (1) kennis genomen te hebben van, en akkoord te gaan met de disclaimer hiervoor; (2) ofwel een Belgische ingezetene te zijn die fysiek aanwezig is in België, ofwel een buiten België verblijvende persoon die toegang kan krijgen tot het Prospectus en die de aanbieding kan aanvaarden in overeenstemming met de wet- en regelgevingen van de andere landen waar ze van toepassing kunnen zijn; (3) het Prospectus niet te reproduceren, te verdelen of te verspreiden in gedrukte of elektronische vorm; (4) akkoord te gaan met de hierboven uiteengezette beperkingen.