Milieu

Print

Roularta Media Group streeft er al jaren naar om de best beschikbare en meest effi ciënte technieken in te zetten in haar productieproces. De diverse maatregelen die worden genomen m.b.t.  ecoinvesteringen concentreren zich voornamelijk in de drukkerijomgeving in de hoofdzetel in Roeselare.

Energie

Energie in de productieomgeving
Energie is en blijft een belangrijke factor in het productieproces. Dankzij tal van ingrepen kon Roularta Media Group al aanzienlijke reducties realiseren van het verbruik van gas en elektriciteit en aldus ook van de CO2-uitstoot. In 2016 is Roularta Media Group, als enige grafi sch bedrijf, toegetreden tot de EnergieBeleidsOvereenkomst (EBO) 2015-2020 van de Vlaamse overheid. De EBO is de opvolger van het benchmark- en auditconvenant Energie. In het kader van de EBO moet naast een energieplan en de rapportage hierover ook een energiemanagementsysteem worden opgezet. In het kader van de opzet van dit energiemanagementsysteem werd er beslist om de procedure voor een ISO 50.001-certifi caat op te starten, met als doel een certifi cering te behalen in 2018. Hiermee breiden we ook het werkterrein uit van de drukkerijactiviteiten naar de hele site in Roeselare. Alle medewerkers van deze site worden zo betrokken bij dit project.

Energie in de kantooromgevingen
De afgelopen jaren werden mooie energieeffi ciënte realisaties doorgevoerd in de kantooromgevingen door diverse maatregelen. Een aantal voorbeelden: • In het kader van de vernieuwing van de milieuvergunning voor de site Brussels Media Centre in Haren werd een verwarmingsaudit uitgevoerd. • Er werden afspraken gemaakt om op warme dagen de bureaus op een goede manier te verluchten in combinatie met de airco. De ramen worden tot max. 9 uur ’s morgens geopend om verse lucht binnen te laten, daarna gaan ze dicht om de aircoinstallatie niet op volle toeren te laten draaien om die extra warmte te compenseren. • Bij nieuwe installaties worden detectoren voorzien om het licht automatisch aan en uit te laten gaan. • Lampen worden vervangen door ledverlichting of andere energiezuinigere types. In 2017 schakelde het volledige Brussels Media Centre over op ledverlichting. En in 2018 schakelt de site in Zellik volledig over op ledverlichting. • Eind 2016 schakelde het centrale datastoragesysteem over op SSD, wat leidt tot een gevoelige elektriciteitsverlaging. • Bij portables werd ingezet op nieuwe, energiezuinigere modellen. Water Water is een belangrijke en kostbare grondstof in de wereld en in het productieproces. Er wordt dan ook naar gestreefd om hier zo zuinig mogelijk mee om te gaan. De voorbije jaren gebeurden diverse ingrepen in het productieproces waardoor het verbruik van stadswater systematisch is gedaald. Door een ombouw van de koelinstallatie kan een deel van het gebruikte water in de productieomgeving opnieuw ingezet worden. Zo slagen we erin om ruim 7.000 m3 water per jaar te besparen.

 

Papier

Papier is de basisgrondstof om kranten en tijdschriften te drukken. De aankoop van papier bedraagt gemiddeld 70.000 tot 75.000 ton per jaar. Alle papier is chloorvrij (100% TCF).

Roularta behaalde in 2009 zowel het FSC als het PEFC ‘chain of custody’-certifi caat. Het certifi caat wordt telkens toegekend voor 5 jaar. In 2014 volgde een audit door een onafhankelijk controleorganisme voor de verlenging van onze attesten, waarin we slaagden.

Om de certifi caten te behalen, moest er worden aangetoond dat we de chain of custody in het bedrijf kunnen organiseren. De chain of custody is een betrouwbaar opvolgsysteem van de gecertifi ceerde houtstromen, stap voor stap, van de exploitatie van de boom tot aan de afgewerkte producten. Het gaat hier om een gesloten keten, wat betekent dat elke schakel dient te beschikken over een chain of custody- certifi caat (en jaarlijks gecontroleerd wordt door een onafhankelijke certifi catie-instelling). Dan pas mag het product het PEFC-label dragen en krijgt de eindgebruiker de zekerheid dat het product uit duurzaam beheerd bos komt.

Door het behalen van de certifi caten mag Roularta Printing gecertifi ceerd papier kopen, verwerken en als drukwerk verkopen met het FSC- of PEFC-label.

De FSC- en PEFC-certifi caten staan borg voor een perfect verantwoord bosbeheer.
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certifi cation Schemes) is een boscertifi catiesysteem dat in 1999 werd opgericht in Europa. Producten met het PEFC-logo garanderen de herkomst uit verantwoord beheerde bossen. Concreet betekent dit een bosbeheer dat tegelijk economisch leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal gunstig is. Het PEFC-label garandeert de consumenten dat het product dat zij kopen afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.
Ecologisch: Een boom oogsten = een boom herplanten. De biodiversiteit in het bos bewaren.
Sociaal: De rechten van de mensen die van het bos leven en/of erin wonen verzekeren. Het voorzien van strenge veiligheidseisen voor de bosarbeiders.
Economisch: De bosbeheerders een eerlijke prijs geven voor hun hout. Het stimuleren van de lokale economie.

PEFC Belgium, de vzw die instaat voor de promotie van het PEFC-label in ons land, publiceert een ‘Gids van PEFC-gecertifi ceerde bedrijven’. Deze gids bevat de gegevens van alle bedrijven die producten kunnen produceren en verkopen met het PEFClabel. Onze drukkerij staat in de lijst vermeld (onder de benaming ‘Roularta Printing’). A

lle info over PEFC en over de gids vindt u op www.pefc.be.
(bron: PEFC Belgium)

Ook FSC (Forest Stewardship Council of Raad voor Goed Bosbeheer) promoot ecologisch geschikt, sociaal correct en economisch leefbaar bosbeheer van bossen wereldwijd. Zij leggen hierbij de lat erg hoog. FSC is een internationale organisatie die in 1993 werd opgericht. Zij stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk.

Ook FSC zorgt voor een gids van FSC-gecertifi - ceerde bedrijven, waarin u onze drukkerij (Roularta Printing) kunt terugvinden.

Alle info over FSC en over de gids vindt u op www.fsc.be.

Inkt, additieven en solventen
Net zoals bij papier, is zuinig omspringen met inkt, additieven en solventen in het productieproces, steeds een uitgangspunt.
• Per jaar wordt gemiddeld zo’n 1.500.000 kg aan inkt verbruikt. Er wordt continu gestreefd naar een minimaal verbruik van inkt, zonder daarbij aan kwaliteit in te boeten.
• Naast inkt zijn er nog de reinigingsmiddelen (ongeveer 45.000 liter per jaar) en de vochtadditieven. Het gebruik van vochtadditieven bedraagt zo’n 170.000 liter per jaar. De afgelopen jaren werden er veel inspanningen gedaan om de inzet van isopropylalcohol (IPA) te verminderen. Het gebruik t.o.v. 2008 is met 40% gedaald.

Volledig alcoholvrij drukken is niet haalbaar omdat dit de kwaliteit onderuithaalt.

Verpakking
Vanaf een bepaalde omvang van het verpakkingsafval is ieder bedrijf verplicht een driejaarlijks preventieplan in te dienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie (IVCie). Men kan een eigen plan indienen of intekenen via een sectorfederatie. In 2016 heeft Roularta opnieuw ingetekend op het sectorplan van Febelgra/Fedustria. Telkens zijn er concrete aandachtspunten die steeds opnieuw leiden tot mooie realisaties op ecologisch vlak.

Mobiliteit
Mobiliteit wint alsmaar aan belang in het bedrijfsleven. Ook dit aspect verdient onze eco-aandacht. Initiatieven zoals fi etsen, carpoolen en gratis treinverkeer worden bij onze personeelsleden in de kijker gezet en door het bedrijf gepromoot. De afgelopen jaren startte Roularta Media Group met een aanbod van deelfi etsen van Blue-bike.

We streven ook naar een eco-effi ciënt aankoop beleid in ons wagenpark. Dit zorgt voor een constante daling van de gemiddelde CO2-uitstoot van onze bedrijfswagens. Vanaf 2014 blijft de CO2-uitstoot min of meer stabiel.

In 2017 heeft het bedrijf ervoor gekozen om in het keuzeaanbod van bedrijfswagens ook benzinehybridewagens op te nemen. Vanaf 2018 zullen in het wagenpark van Roularta Media Group dergelijke wagens voor het eerst vertegenwoordigd zijn.