Ethiek

Print

De medewerkers zijn bij Roularta Media Group het belangrijkst. Daarom plaatsen wij de mens centraal in ons waardensysteem. Wij geloven in zijn vaste wil om zijn verantwoordelijkheid op te nemen, om zijn opdrachten uit te voeren, en om met iedereen in de onderneming eerlijk samen te werken, tot het bereiken van onze doelstellingen. Zijn waardigheid en rechten in onze organisatie worden hierbij erkend en geëerbiedigd.

Roularta wil de noodzakelijke winst maken en behouden om de toekomst van de onderneming te vrijwaren, om een verantwoorde vergoeding te kunnen bezorgen aan onze aandeelhouders, en een faire en competitieve remuneratie aan het personeel.

RMG besteedt bij de keuze van zijn partners vooral aandacht aan producten, diensten of realisaties die een positieve bijdrage leveren voor het leefmilieu. Dit houdt o.m. in dat, zowel op het vlak van productie, recyclage en afvalverwerking, als door het verstandig gebruik van grondstoffen, energie e.d., blijk wordt gegeven van :

  • respect voor het water, de lucht en de bodem
  • aandacht en inzet voor beperking van geluidshinder
  • aandacht voor een ecologisch verantwoorde ruimtelijke ordening.

Roularta Media Group verbindt zich samen met zijn partners ondermeer tot volgende vier milieu-punten:

  1. Naleving van de milieuwetgeving :

Het beleid zal worden gevoerd in overeenstemming met alle bestaande wetten en reglementen. Waar toepasselijk zal vooraf het milieuëffect in aanmerking genomen worden. Het hanteren van gelijksoortige milieunormen zal worden gestimuleerd bij alle externe betrokken partners.

2. Minimale hinder :

Alle bedrijfsactiviteiten zullen worden uitgevoerd met het oog op zo weinig mogelijk hinder voor het leefmilieu, binnen en buiten het bedrijf.

Zuinig gebruik van grondstoffen :
Alle activiteiten zullen gericht zijn op een zuinig gebruik van grondstoffen, hulpstoffen, verpakking en energie, op terugwinning en hergebruik, om afval te voorkomen of te beperken.

3. Opleiding en betrokkenheid :

Alle medewerk(st)ers zullen worden geïnformeerd en opgeleid tot grotere betrokkenheid en inzet voor het leefmilieu op het werk, thuis en in de eigen gemeenschap.

4. Processen, producten en technieken :

Bij het ontwikkelen van producten, processen en technieken zal rekening gehouden worden met de milieu-aspecten. De principes van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering zullen worden toegepast.