Energie beleidsverklaring

Print

Roularta Media Group (RMG) wil op een duurzame manier gebruik maken van de energie die nodig is voor haar bedrijfsactiviteiten met respect voor het milieu, de mens en de natuur. RMG publiceert en communiceert daarom deze beleidsverklaring voor alle stakeholders met als doel iedereen te sensibiliseren voor het engagement om actief bij te dragen tot het beperken van de impact op het milieu door zuinig en efficiënt energieverbruik.

RMG engageert zich tot een continu verbeteringsproces met betrekking tot het verbruik van energie zowel in de kantooromgeving als in de productie-omgeving.

Om deze doelstelling te bereiken, verbindt RMG zich ertoe om volgende principes in de praktijk te brengen:

 • Strikte naleving van de wettelijke verplichtingen.
 • Vrijwillige toetreding tot de EBO (energiebeleidsovereenkomst).
 • Sensibilisering van alle medewerkers omtrent hun actieve bijdrage door het rationeel omgaan met energie.
 • Een energiezuinige handelsvoering en productie binnen het technisch en economisch haalbare.
 • Inbedden van een energie-efficiëntiecriterium in het aankoopbeleid
 • Invoeren van energiebesparende maatregelen binnen de operationele werking zowel in de kantooromgeving als in de productie-omgeving.
 • Periodieke meting, registratie en controle van het energieverbruik met het oog op rapportering, communicatie en verbeteracties.
 • Open communicatie binnen de organisatie met de medewerkers over het energiebeleid en de doelstellingen maar eveneens over de resultaten en de acties en het aanmoedigen van energiebewust werken.

Om deze principes te formaliseren, zal RMG een energiemanagementsysteem opzetten voor de site te Roeselare conform ISO 50001 waarin:

Het energieverbruik systematisch wordt beoordeeld,

 • De belangrijke energiestromen periodiek worden opgevolgd,
 • Energiereductiemaatregelen worden geformuleerd, gepland en de uitvoering wordt opgevolgd,
 • De resultaten van die energiereductiemaatregelen worden opgevolgd en beoordeeld op basis van metingen,
 • De doelstellingen jaarlijks worden geactualiseerd en gecommuniceerd,
 • De nodige middelen en opleidingen worden voorzien om de strategische en operationele doelstellingen te halen,
 • Het management periodiek over de voortgang wordt geïnformeerd.

RMG verbindt zich tot het behalen van het ISO 50001 certificaat voor haar site te Roeselare teneinde het RMG energiebeleid te borgen aan de hand van een onafhankelijke, objectieve en internationale norm.

RMG streeft naar een cultuur die bijdraagt tot het verbeteren van de energieefficiëntie bij al haar medewerkers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van elke medewerker van RMG om deze doelstellingen te helpen realiseren.

Opgemaakt te Roeselare op 21 augustus 2017

Xavier Bouckaert,
CEO Roularta Media Group

Rik De Nolf,
Voorzitter Raad van Bestuur