Milieu

Print

Roularta Media Group streeft er al jaren naar om de best beschikbare en meest efficiënte technieken in te zetten in haar productieproces. De diverse maatregelen die worden genomen m.b.t. ecoinvesteringen concentreren zich voornamelijk in de drukkerijomgeving in de hoofdzetel in Roeselare.

Energie

Energie in de productieomgeving
Energie is en blijft een belangrijke factor in het productieproces. Dankzij tal van ingrepen kon Roularta Media Group al aanzienlijke reducties realiseren van het verbruik van gas en elektriciteit en aldus ook van de CO2 -uitstoot.

In 2016 is Roularta Media Group, als enige grafisch bedrijf, toegetreden tot de EnergieBeleidsOvereenkomst (EBO) 2015-2020 van de Vlaamse overheid. De EBO is de opvolger van het benchmark- en auditconvenant Energie. In het kader van de EBO moet naast een energieplan en de rapportage hierover ook een energiemanagementsysteem worden opgezet. In het kader van de opzet van dit energiemanagementsysteem werd er beslist om de procedure voor een ISO 50001-certificaat op te starten. Dit attest werd in het najaar van 2019 behaald. Hiermee breiden we ook het werkterrein uit van de drukkerijactiviteiten naar de hele site in Roeselare. Alle medewerkers van deze site worden zo betrokken bij dit project.

Energie in de kantooromgevingen

De afgelopen jaren werden mooie energie-efficiënte realisaties doorgevoerd in de kantooromgevingen door diverse maatregelen.
Een aantal voorbeelden:

• Op de site Brussels Media Centre in Haren werden 832 zonnepanelen van 275 wattpiek geïnstalleerd.
• Op de site in Roeselare werden 1.138 zonnepanelen van 330 wattpiek geïnstalleerd op het dak van de productiehallen.

 

Water

Water is een belangrijke en kostbare grondstof in de wereld en in het productieproces. Er wordt dan ook naar gestreefd om hier zo zuinig mogelijk mee om te gaan. De voorbije jaren gebeurden diverse ingrepen in het productieproces waardoor het verbruik van stadswater systematisch is gedaald. Door een ombouw van de koelinstallatie kan een deel van het gebruikte water in de productieomgeving opnieuw ingezet worden. Zo slagen we erin om ruim 7.000 m3 water per jaar te besparen.

Verpakking

Vanaf een bepaalde omvang van het verpakkingsafval is ieder bedrijf verplicht een driejaarlijks preventieplan in te dienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie (IVCie). Men kan een eigen plan indienen of intekenen via een sectorfederatie. In 2019 heeft Roularta opnieuw ingetekend op het sectorplan van Febelgra/Fedustria. Telkens zijn er concrete aandachtspunten die steeds opnieuw leiden tot mooie realisaties op ecologisch vlak.

Mobiliteit

Mobiliteit wint alsmaar aan belang in het bedrijfsleven. Ook dit aspect verdient onze eco-aandacht. Initiatieven zoals fietsen, carpoolen en gratis treinverkeer worden bij onze personeelsleden in de kijker gezet en door het bedrijf gepromoot. De afgelopen jaren startte Roularta Media Group met een aanbod van deelfietsen van Blue-bike. In het kader van het flexibel verloningsplan dat bij Roularta Media Group in 2019 werd ingevoerd, werden een 50-tal bedrijfsfietsen gekozen, waarvan een aanzienlijk aandeel elektrische fietsen. Bij deze bedrijfsfietsen hoort een verzekering tegen diefstal en schade, alsook een voucher voor onderhoud tot een bepaald bedrag (geldig gedurende de looptijd van de lease). We streven ook naar een eco-efficiënt aankoopbeleid in ons wagenpark. Dit zorgt voor een constante daling van de gemiddelde CO2-uitstoot van onze bedrijfswagens. Sedert 2014 blijft de CO2-uitstoot min of meer stabiel. Sinds 2018 heeft RMG in haar keuzeaanbod van bedrijfswagens ook benzine-hybridewagens opgenomen.

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Roularta Media Group heeft ingetekend op de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit. Een initiatief van o.a. de Vlaamse overheid (Departement Omgeving en Agentschap voor Natuur en Bos), Natuurpunt & Corridor. De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan namelijk heel wat voordelen opleveren voor het bedrijf, de werknemers, klanten, stakeholders, enz. Met de Green Deal wil Roularta de biodiversiteit op haar sites verder stimuleren door de komende jaren een aantal projecten op het vlak van biodiversiteit te realiseren. Dat kan gaan over het verder aanplanten van bomen en bessendragende heesters, het aanbrengen van nestkastjes, bijenkorven, insectenhotels enz.