Milieu

Print

Roularta Media Group streeft er al jaren naar om de best beschikbare en meest efficiënte technieken in te zetten in haar productieproces. De diverse maatregelen die worden genomen m.b.t. ecoinvesteringen concentreren zich voornamelijk in de drukkerijomgeving in de hoofdzetel in Roeselare.

Energie

Energie in de productieomgeving
Energie is en blijft een belangrijke factor in het productieproces. Dankzij tal van ingrepen kon Roularta Media Group al aanzienlijke reducties realiseren van het verbruik van gas en elektriciteit en aldus ook van de CO2 -uitstoot.

In 2016 is Roularta Media Group, als enige grafisch bedrijf, toegetreden tot de EnergieBeleidsOvereenkomst (EBO) 2015-2020 van de Vlaamse overheid. De EBO is de opvolger van het benchmark- en auditconvenant Energie. In het kader van de EBO moet naast een energieplan en de rapportage hierover ook een energiemanagementsysteem worden opgezet. In het kader van de opzet van dit energiemanagementsysteem werd er beslist om de procedure voor een ISO 50001-certificaat op te starten. Dit attest werd in het najaar van 2019 behaald. Hiermee breiden we ook het werkterrein uit van de drukkerijactiviteiten naar de hele site in Roeselare. Alle medewerkers van deze site worden zo betrokken bij dit project.

Energie in de kantooromgevingen

De afgelopen jaren werden mooie energie-efficiënte realisaties doorgevoerd in de kantooromgevingen door diverse maatregelen.
Een aantal voorbeelden:

• Op de site Brussels Media Centre in Haren werden 832 zonnepanelen van 275 wattpiek geïnstalleerd.
• Op de site in Roeselare werden 1.138 zonnepanelen van 330 wattpiek geïnstalleerd op het dak van de productiehallen.

 

Water

Water is een belangrijke en kostbare grondstof in de wereld en in het productieproces. Er wordt dan ook naar gestreefd om hier zo zuinig mogelijk mee om te gaan. De voorbije jaren gebeurden diverse ingrepen in het productieproces waardoor het verbruik van stadswater systematisch is gedaald. Door een ombouw van de koelinstallatie kan een deel van het gebruikte water in de productieomgeving opnieuw ingezet worden. Zo slagen we erin om ruim 7.000 m3 water per jaar te besparen.

Verpakking

Vanaf een bepaalde omvang van het verpakkingsafval is ieder bedrijf verplicht een driejaarlijks preventieplan in te dienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie (IVCie). Men kan een eigen plan indienen of intekenen via een sectorfederatie. In 2019 heeft Roularta opnieuw ingetekend op het sectorplan van Febelgra/Fedustria. Telkens zijn er concrete aandachtspunten die steeds opnieuw leiden tot mooie realisaties op ecologisch vlak.

Mobiliteit

Mobiliteit wint alsmaar aan belang in het bedrijfsleven. Ook dit aspect verdient onze eco-aandacht. Initiatieven zoals fietsen, carpoolen en gratis treinverkeer worden bij onze personeelsleden in de kijker gezet en door het bedrijf gepromoot. De afgelopen jaren startte Roularta Media Group met een aanbod van deelfietsen van Blue-bike. In het kader van het flexibel verloningsplan dat bij Roularta Media Group in 2019 werd ingevoerd, werden een 50-tal bedrijfsfietsen gekozen, waarvan een aanzienlijk aandeel elektrische fietsen. Bij deze bedrijfsfietsen hoort een verzekering tegen diefstal en schade, alsook een voucher voor onderhoud tot een bepaald bedrag (geldig gedurende de looptijd van de lease). We streven ook naar een eco-efficiënt aankoopbeleid in ons wagenpark. Dit zorgt voor een constante daling van de gemiddelde CO2-uitstoot van onze bedrijfswagens. Sedert 2014 blijft de CO2-uitstoot min of meer stabiel. Sinds 2018 heeft RMG in haar keuzeaanbod van bedrijfswagens ook benzine-hybridewagens opgenomen.

Green Deal Bedrijven en biodiversiteit

Roularta Media Group heeft de Green Deal ondertekend om een bijdrage te leveren aan de natuur.

ROULARTA WINT DE AWARD BIODIVERS BEDRIJVENTERREIN 2021

Roularta Media Group is winnaar van de Award Biodivers Bedrijventerrein 2021, verkozen door Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Rouarta diende voor de award een project in waarin 5,8 ha van de bedrijfsterreinen worden toegewezen aan wilde natuur met vijver/wadi, bloemenweiden voor wilde bijen, bermen met heesters, nestkasten met een succesvol broedsel voor een torenvlak, en kasten voor honingbijen.
 
In 2018 riep het departement Omgeving van de Vlaamse overheid bedrijven op om de Green Deal Biodivers Bedrijventerrein te onderschrijven. 135 bedrijven beantwoordden de oproep en nemen deel aan de Green Deal. Samen leveren ze een bijdrage van ruim 1000 ha wilde natuur. Bij de oproep werd een award in het leven geroepen om bedrijven te belonen die zich inspannen op het vlak van biodiversiteit, en om die inspanningen in de aandacht van het brede publiek te brengen.

ROULARTA PLANT 15.000 BOMEN IN CENTRUM ROESELARE

Bomen zijn de longen van onze planeet daarom investeren wij in 15.000 bomen.

Bomen genereren extra zuurstof, reduceren fijn stof en maken onze wereld ook een pak groener. Roularta focust al jaren op een duurzaam beleid en wil die weg nu ook naar de buitenwereld toe verder bewandelen. 

Het aanplanten van een eigen Roulartabos is een nieuwe stap. Dit bos is via twee methodes aangeplant. Enerzijds de klassieke manier door één boom per 1,3 vierkante meter een plek te geven, anderzijds volgens de Miyawaki-methode, genoemd naar en ontwikkeld door de Japanse professor Akira Miyawaki.

Roularta zette al vele stappen, maar behoudt tegelijk de ambitie een serieuze bijdrage te leveren op vlak van natuur en biodiversiteit ten voordele van de natuur zelf, van de medewerkers, van de stad Roeselare en de buurtbewoners.

WAAROM INZETTEN OP BIODIVERSITEIT?

Omdat biodiversiteit heel wat voordelen oplevert:

  • Biodiversiteit zorgt voor een goede omgevingskwaliteit op en rond de bedrijventerreinen.
  • De biodiversiteit in Vlaanderen staat sterk onder druk.
  • Onze acties hebben positieve gevolgen voor het klimaat, dragen bij aan waterzuivering, brengen verkoeling en zuiveren de lucht.
  • Biodiversiteit zorgt dat medewerkers zich beter in het vel voelen, bevordert de concentratie en stimuleert de creativiteit.
  • Werken aan biodiversiteit komt het imago van het bedrijf ten goede: het maakt een engagement op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen duidelijk.

Veel werd al gerealiseerd als daar zijn, borders aangeplant, bloemenweiden ingezaaid, bijenkasten geplaatst, nestkasten geïnstalleerd, elektrische laadpalen geplaatst, installeerden het gebruik van stoominstallaties tegen mos en onkruid op de parkings ipv ecologische producten te gebruiken.

Al deze oefeningen passen in het duurzaamheidsprogramma dat we voeren binnen onze drukkerij op vlak van duurzame inkten, gerecycleerd papier, energie zuinige drukpersen.

Deze initiatieven zullen voorzien worden van informatieborden en geflankeerd door insectenhotelletjes.

De eerste vruchten worden alvast geplukt, de torenvalken hadden jongen en ook de koolmezen vonden hun weg naar hun nestkastjes. Salamanders en kikkers werden gespot en gehoord in de vijver en de wadi. De zandbijen graven hun nestjes in de bloemenheuvels langs de meiboomlaan. De gaai nestelt in de met heesters begroeide bermen. Spreeuwen en grasmussen bezoeken de gras- en bloemenweiden.